Kas didžiausi rūkaliai Europoje?
Ar ži­nai, ku­rio­je Eu­ro­pos ša­ly­je dau­giau­sia rū­kan­čių­jų? Ga­lė­tum at­spė­ti? Kaip ro­do Eu­ro­pos bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos at­as­kai­ta, ku­rią skel­bia tink­la­raš­tis Eu­rob­lo­gas.lt, 2016 me­tais pro­cen­tiš­kai dau­giau­siai rū­kė bul­ga­rų. Net 28 proc. vi­sų Bul­ga­ri­jos gy­ven­to­jų rū­ky­da­vo kas­dien.

Antra šalis pagal rūkalių procentą – Graikija. Čia kasdien rūko 27 proc. gyventojų.

Lietuva pagal rūkalių procentą užima 13-ą vietą Europoje. Mūsų šalyje kasdien rūko 21 proc. gyventojų.

Tačiau Lietuva pasižymi kaip viena iš keturių valstybių, kurioje skirtumas tarp rūkančių vyrų ir moterų yra pats didžiausias. Be lietuvių labai daug vyrų dar rūko Kipre, Latvijoje ir Rumunijoje.

Vidutiniškai Europos Sąjungoje rūko 20 proc. gyventojų.

Mažiausiai rūkančiųjų – Suomijoje (15 proc.) ir Švedijoje (11 proc.)

Tabako vartojimas yra daugiausiai sveikatos sutrikimų ES sukeliantis faktorius, kurio galima išvengti. IHME duomenimis, maždaug pusės rūkalių laukia ankstyva mirtis. Jie vidutiniškai miršta 14 metų anksčiau.