Kaip nuo šiol bus vertinama naujų vaistų nauda
Su­sir­gus kiek­vie­nam iš mū­sų la­bai svar­bu, kad bū­tu­me gy­do­mi efek­ty­viau­siais vais­tais, ku­rie veiks­min­gai mal­ši­na li­gos simp­to­mus ar iš­gy­do. Ge­ra ži­nia vi­siems Lie­tu­vos pa­cien­tams – nuo šiol nau­jų, į kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šą įtrau­kia­mų vais­ti­nių pre­pa­ra­tų nau­dos ver­ti­ni­mas bus tiks­les­nis, iš­sa­mes­nis ir grei­tes­nis. Be to, la­biau orien­tuo­tas į pa­ly­gi­na­mą­ją nau­dą pa­cien­tų svei­ka­tai bei pa­grįs­tas ra­cio­na­liu lė­šų nau­do­ji­mu.

Lietuvoje, kaip ir daugumoje Europos Sąjungos (ES) valstybių, baigiama įdiegti sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistema. Jos pagrindu tapo Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) įgyvendintas ES lėšomis finansuotas projektas „Sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“.

Sveikatos technologijos – kas tai?

Prieš aiškinantis, kodėl apskritai reikia vertinti vaistus, pirmiausia reikėtų suprasti, ką reiškia sąvoka „sveikatos technologijų vertinimas“ (angl. Health Technology Assessment, HTA). Tai – tarpdisciplininė mokslo sritis, vertinanti technologijas, kurios naudojamos sveikatos priežiūrai, ligoms gydyti bei jų prevencijai užtikrinti. Verta pažymėti, kad, be vaistų, sveikatos technologijoms taip pat priskiriami įvairūs diagnostikos, gydymo, medicininių intervencijų, reabilitacijos bei prevencijos būdai. Visgi svarbu pabrėžti, jog naujų vaistų vertinimas sudaro apie du trečdalius visų atliekamų vertinimų.

Kodėl reikalingas sveikatos technologijų vertinimas?

Nė viena pasaulio šalis neturi visiškai pakankamų išteklių sveikatos apsaugai apskritai, įskaitant ir atskirai vaistams. Todėl esminis kiekvienos šalies sveikatos technologijų vertinimo tikslas – sudaryti prielaidas kuo racionalesniam turimų resursų (ypač finansinių) panaudojimui, t. y. siekti, kad vaistams kompensuoti panaudotos lėšos prisidėtų sukuriant kuo daugiau naudos visų pacientų sveikatai. Skirtingai nuo naujo vaisto vertinimo, jo registravimo (autorizavimo) metu, kai iš esmės siekiama įvertinti, ar vaisto vartojimas yra daugiau naudingas negu pavojingas sveikatai, sveikatos technologijų vertinimu siekiama objektyviai išanalizuoti informaciją, kuri, be kitų svarbių klausimų, atsako ir į klausimą, kiek naujas vaistas yra efektyvesnis ir saugesnis, palyginti su jau esamu gydymu, ir kiek daugiau resursų reikės panaudoti pakeitus esamą gydymo būdą naujuoju. Kitaip tariant, koks yra sukuriamos papildomos naudos sveikatai bei papildomų išlaidų santykis. Būtent ši vertinimo išraiška ir sudaro prielaidą palyginti tarpusavyje ne tik skirtingą tos pačios ligos gydymą, bet ir skirtingų ligų ar skirtingų sveikatos technologijų (pvz. profilaktinės ligos patikros programos ir ligos gydymo) kaštų naudą.

Kuo bus ypatinga naujoji vaistų vertinimo sistema?

Naujoji vertinimo sistema nuo esamos skirsis tuo, kad bus įvertinama ne tik tai, ar vaistas veiksmingas medicininiu požiūriu, bet ir tai, kokie yra su naujuoju gydymu susijusių kaštų pokyčiai. „Specialistai išanalizuos ir įvertins, kiek „kainuoja“ gydymo nauju vaistu sukuriami kokybiški gyvenimo metai, atsižvelgiant į sukuriamos papildomos naudos dydį (ilgesnis ir / ar kokybiškesnis gyvenimas), bei į tai, koks yra gydymo nauju vaistu poveikis hospitalizacijoms dėl ligos, taip pat koks yra poveikis kitų sudėtingų ir brangių gydymo metodų poreikiui. O tai labai svarbu norint užtikrinti, kad į kompensavimą būtų įtraukiami patys efektyviausi ir pacientams reikalingiausi vaistai“, – teigė VVKT viršininkas G. Barcys.

VVKT vadovas taip pat pridūrė, kad sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimas susideda iš trijų pagrindinių dalių, t. y. palyginamojo klinikinio efektyvumo vertinimo, farmakoekonominės analizės bei įtakos biudžetui skaičiavimų. Anot G. Barcio, naujų vaistų vertinimas nuo šiol bus kitoks nei anksčiau – jis taps tikslesnis, aiškesnis, paprastesnis ir efektyvesnis. Be to, sutrumpės ir pats vaistų vertinimo procesas.

Geroji užsienio šalių praktika

VVKT ekspertai, kurdami naująją vaistų vertinimo sistemą, rėmėsi gerąja kitų ES šalių patirtimi, aiškinosi, kokios galimybės šią patirtį pritaikyti Lietuvoje. Tai svarbu keliais aspektais, mat esant tokiam pat vaisto vertinimui kaip ir kitose ES šalyse, bus daugiau galimybių pasinaudoti kitų šalių atliktais siūlomų kompensuoti vaistų vertinimais, taip pat vykdyti bendras derybas dėl vaistų kainų su kitomis šalimis.

Lygiagrečiai su šiomis veiklomis buvo parengta ir vaistų vertinimo bei sprendimų dėl vaistų kompensavimo priėmimo Lietuvoje proceso analizė, t. y. buvo aprašytas ir detaliai išanalizuotas Lietuvos vaistų kompensavimo procesas, įvertinti šio proceso dalyviai, jų vaidmenys bei atliekamos funkcijos. Gauta informacija leido išgryninti esamas problemas, taip pat pateikti įžvalgas, kurias proceso dalis reikėtų labiausiai tobulinti.

Vykdant projektą, apmokyti specialistai atliko bandomuosius vaistinių preparatų vertinimus pagal naują metodiką. Pokyčiams stebėti ir analizuoti buvo sukurta inovatyvių vaistų, įtrauktų į kompensuojamųjų vaistų sąrašą, efektyvumo stebėjimo sistema, kuri papildo sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistemą.

Naujas vaistų vertinimo modelis neabejotinai leis racionaliau naudoti PSDF lėšas bei darys įtaką sveikatos rodiklių gerėjimui, išlaidoms kompensuojamiesiems vaistams.

Tokiu būdu Lietuvos sveikatos sistema taps saugesnė, efektyvesnė, bus labiau orientuota į pacientą ir pagrįsta racionaliu lėšų naudojimu.

Projektas NR. 10.1.1-ESFA-V-912–01–0008 „Sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

fotkes/thumb/76829_LOGO-ESFIVP-I-1.jpg / nuotrauka

Užs. LM-489