Dėl be namų likusio berniuko laukiama atsakymų iš Lino Kukuraičio
Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­rė Mo­ni­ka Na­vic­kie­nė krei­pė­si į so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trą Li­ną Ku­ku­rai­tį, Vals­ty­bės vai­ko ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos di­rek­to­rę Ali­ną Ja­ka­vo­nie­nę bei Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­rę Edi­tą Žio­bie­nę dėl ne­ra­mi­nan­čios si­tua­ci­jos po ins­ti­tu­ci­nės glo­bos pert­var­kos.

Viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai apie jaunuolį, kuris, vykstant institucinės globos pertvarkai liko ne tik be globos ir gyvenamosios vietos, bet ir be teisės pasirinkti gyvenamąją vietą, parlamentarė M.Navickienė kreipimesi į aukščiausius pareigūnus prašo atsakyti, kodėl jaunuolis buvo perkeltas į Trakų rajone esančią globos įstaigą ir nebuvo atsižvelgta į konkretų šio vaiko prašymą neperkelti jo gyvenamosios vietos?

Kartu domimasi, kodėl nebuvo atsižvelgta į vaiko mokymosi įstaigos (Vilniaus Marinos Mižigurskajos privačios gimnazijos) aktyvius veiksmus stengiantis padėti ir nebuvo rastas bendras sutarimo vaiko labui? Taip pat klausiama, kaip, ir ar buvo, užtikrinta nuosekli psichologinė pagalba vaikui viso šio proceso metu, ir ar buvo tinkamai užtikrinta vaiko teisė į gyvenimo sąlygas pagal jo konkrečius poreikius?

Galų gale parlamentarė laukia atsakymų, kokių konkrečių veiksmų bus imtasi, kad tokios situacijos, kaip aptariama, nepasikartotų ateityje?

„Skaudu, kuomet gera reformos idėja yra žlugdoma institucinio chaoso bei tarpusavio nesusikalbėjimo. Ar pagaliau bus pereita prie konkretaus vaiko intereso, kaip svarbiausio prioriteto? Šis atvejis toli gražu ne vienintelis, keliantis susirūpinimą ir reikalaujantis ne tik skubių atsakymų tačiau ir greitų sprendimų, padėsiančių išvengti skaudžių pasekmių ateityje“, – teigė M.Navickienė.

Primename, jog žiniasklaidoje nuskambėjo istorija apie paauglį berniuką, kuris liko be namų sostinėje, o jo nenori priimti jokia vaikų globos įstaiga mieste. 10 metų turėjęs globėjus ir namus, berniukas turi kliautis valdininkų pažadu, kurį jie „pamiršo“, kai privati gimnazija garantavo priimsianti vaiką mokytis ir be užmokesčio.