Britų ir vokiečių mokslininkų tyrimas: ką gerti pirmiau – alų ar vyną?
Ty­ri­mui moks­li­nin­kai pa­si­tel­kė 90 sa­va­no­rių, ku­rių am­žius sie­kė nuo 19 iki 40 me­tų. Sa­va­no­riai pri­va­lė­jo iš­ban­dy­ti įvai­rias alaus ir vy­no kom­bi­na­ci­jas (alus plius vy­nas bei vy­nas plius alus) sie­kiant iš­tir­ti ar var­to­ja­mų al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų se­ka tu­ri po­vei­kį pa­gi­rių in­ten­sy­vu­mui.

Tyrimui mokslininkai pasitelkė 90 savanorių, kurių amžius siekė nuo 19 iki 40 metų. Savanoriai privalėjo išbandyti įvairias alaus ir vyno kombinacijas (alus plius vynas bei vynas plius alus) siekiant ištirti ar vartojamų alkoholinių gėrimų seka turi poveikį pagirių intensyvumui.

Tiriamieji buvo suskirstyti į tris grupes – pirmoji grupė išgėrė 1,42 litro (2,5 pintos) alaus ir keturias dideles taures baltojo vyno. Antroji grupė išgėrė tokį patį kiekį alkoholinių gėrimų bet atvirkštine tvarka (pirma buvo gertas vynas, o vėliau – alus). Trečiosios grupės nariai gėrė pasirinktinai tik alų arba vyną.

Kitą dieną visi tiriamieji buvo apklausti apie pagirių pasekmes ir per naktį buvo stebima jų sveikatos būklė. Keli eksperimento dalyviai vėmė ir juos kamavo būdingi pagirių požymiai: troškulys, nuovargis, galvos skausmas, pykinimas, skrandžio skausmai, padidėjęs širdies ritmas ir apetito praradimas.

Praėjus savaitei eksperimento dalyvių buvo paprašyta pakartoti eksperimentą, tačiau pirmajai ir antrajai tiriamųjų grupei buvo liepta susikeisti vietomis – tie dalyviai kurie iš pradžių gėrė alų, dabar turėjo gerti vyną.

Tyrimo rezultatai parodė, jog nepriklausomai nuo alkoholinių gėrimų vartojimo eiliškumo, pagirių pasekmių sunkumas priklauso nuo suvartoto alkoholio kiekio. Eksperimento rezultatai buvo paskelbti žurnale „American Journal of Clinical Nutrition“.