TS-LKD kandidate į Panevėžio miesto merus išrinkta Indiana Grigienė
Sa­vait­ga­lį pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je vy­ku­siuo­se at­vi­ruo­se pir­ma­lai­kiuo­se rin­ki­muo­se, ku­riuo­se tei­sę da­ly­vau­ti tu­rė­jo ne tik Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų na­riai bet ir vi­si pa­lai­kan­tys TS-LKD ver­ty­bes, kan­di­da­te į Pa­ne­vė­žio mies­to me­rus iš­rink­ta In­dia­na Gri­gie­nė. Už vers­li­nin­kę I. Gri­gie­nę bal­sa­vo 307 rin­kė­jai, o už jos kon­ku­ren­tą Ku­piš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rių Ma­rių Ma­li­šaus­ką – 230.

„Pirmiausia esu labai dėkinga visiems mane palaikiusiems. Kartu manau, jog pirmalaikiai rinkimai ir ši sveika konkurencija su Mariumi buvo palyginti lengva treniruotė su tuo, kas dar laukia ateityje. Dėkoju ir Mariui, su kuriuo kartu dirbome ir dirbsime vardan miesto gerovės, bendroje komandoje, dėl bendro tikslo. Šiandien manau, jog svarbiausia suburti stiprią komandą ir toliau atkakliai dirbti iki finišo tiesiosios pavasarį“, – pranešime spaudai teigė I. Grigienė.