Savivaldos rinkimuose dalyvaujančios partijos trauks numerius
Penk­ta­die­nį Sei­mo rū­muo­se Vil­niu­je Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) or­ga­ni­zuo­ja sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se da­ly­vau­jan­čių par­ti­jų nu­me­rių trau­ki­mą.

Šie numeriai bus naudojami balsavimo biuleteniuose.

Kaip BNS aiškino VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė, į Seimą bus pakviesti tik 15 dalyvauti šiuose rinkimuose užsiregistravusių partijų atstovai.

Iš viso bus traukiami numeriai nuo vieno iki 23 – prie partijų skaičiaus pridėtas didžiausias vienoje savivaldybėje kandidatuojančių rinkimų komitetų skaičius.

Daugiausia rinkimų komitetų – aštuoni – registruoti Vilniuje.

Partijų atstovams ištraukus savo numerį, likusieji laisvi numeriai bus atiduoti savivaldybių rinkimų komisijoms. Šios organizuos numerių traukimą tarp rinkimų komitetų, kurie registruoti toje savivaldybėje.

Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kovo 3 dieną.