Rinkimų komisijos baigia priimti kandidatų į savivaldybių tarybas dokumentus
Penk­ta­die­nį Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) ir sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų ko­mi­si­jos bai­gia pri­im­ti kan­di­da­tų da­ly­vau­ti sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se par­eiš­ki­nius do­ku­men­tus.

Asmenys, nepateikę pareiškinių dokumentų iki penktadienio 17 val., negalės dalyvauti kitų metų kovą vyksiančiuose savivaldybių tarybų ir tiesioginiuose merų rinkimuose, pranešė VRK.

Visi registruoti kandidatų sąrašai ir jų pateikti dokumentai viešai bus paskelbti vasario 2 dieną.

VRK duomenimis, politinės kampanijos dalyviais yra užsiregistravę 18 partijų, 97 visuomeniniai rinkimų komitetai, keli save iškėlę politikai.

Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks 2019 metų kovo 3 dieną.