R. Šimašiaus komanda skelbia Vilniuje surinkusi parašus rinkimams
„Kan­di­da­tas į Vil­niaus me­rus Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius bei jo ve­da­mas ko­mi­te­tas „Už Vil­nių, ku­riuo di­džiuo­ja­mės!“ pir­mie­ji su­rin­ko VRK nu­sta­ty­tą par­ašų kie­kį no­rint da­ly­vau­ti sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se, – ra­šo­ma ko­mi­te­to pra­ne­ši­me spaudai

Būtiną kiekį – 1720 rėmėjų parašų – Vilniaus mero komanda surinko elektroninėmis priemonėmis (šiuo metu jau 1737 pasirašiusieji), dar beveik penki šimtai vilniečių pasirašė ant popierinių lapų.

„Tai, kad esame pirmieji ir reikalingą parašų kiekį surinkome vos per dvi savaites, manau, įrodo, jog vilniečiai pritaria mūsų darbams ir nori, kad šie pokyčiai tęstųsi. Surinkome itin stiprią komandą, todėl neabejoju, kad komandos sukaupta patirtis ir nauja šviežia energija naujoje kadencijoje visus vilniečius paskatins dar labiau didžiuotis savo miestu“, – sakė R. Šimašius.

Surinktus parašus komiteto atstovai rinkimų komisijai planuoja įteikti pirmadienį ryte, 9:30 valandą.

R. Šimašiaus komandos „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!“ sąrašą sudaro 67 vilniečiai, kurių tarpe esami Vilniaus miesto tarybos nariai, kultūros, sporto, architektūros, žmogaus teisių, švietimo, miesto plėtros ir kitų sričių atstovai.

Savo programines nuostatas R. Šimašiaus komanda apjungė į 12 ambicijų Vilniui, kurios pristatomos specialiame tinklalapyje www.uzvilniu.lt.