Pasaulio lietuviai telkiasi lemiamam balsavimui
Par­la­men­to rū­muo­se ki­tą sa­vai­tę ke­tu­rias die­nas po­sė­džiaus Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės (PLB) ko­mi­si­ja. Svar­biau­sias se­si­jos po­sė­džių dar­bot­var­kės klau­si­mas – re­fe­ren­du­mas dėl pi­lie­ty­bės išsaugojimo

Pilietybės reikalai – nuolatinė visų Seimo ir PLB komisijos darbotvarkių ašis. Šį kartą tema bus gvildenama likus mėnesiui iki referendumo, kuriame piliečių bus klausiama, ar jie sutinka leisti turėti dvigubą pilietybę asmenims, išvykusiems į šalis, atitinkančias „euroatlantinės integracijos kriterijus“. Šiuo metu dviguba pilietybė nėra leidžiama Lietuvą po nepriklausomybės atkūrimo palikusiems ir kitos šalies pilietybę įgijusiems emigrantams.

Kitą trečiadienį vyksiančioje diskusijoje dėl pilietybės išsaugojimo ketina dalyvauti kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, arkivyskupas Gintaras Grušas. Komisijos posėdžių darbotvarkėje taip pat numatyta aptarti nuolat užsienyje gyvenančių vaikų, kurie yra Lietuvos piliečiai, teisių apsaugos, šiuolaikinės prekybos žmonėmis, Lietuvos įvaizdžio pasaulyje, programos „Globali Lietuva“ vykdymo klausimus.

Stengiasi susitelkti

PLB valdybos pirmininkės Dalios Henke teigimu, lietuvių bendruomenės stengiasi padaryti viską, kad tautiečiai balsuotų sprendžiant visiems labai svarbų klausimą. „Gyvenantiems užsienyje tautiečiams ypač svarbu laiku registruotis portale rinkėjopuslapis.lt, nes balsuoti rinkimų dieną į Lietuvos atstovybes dėl didelių atstumų atvyksta tik mažuma. Kai kur Lietuvos ambasadų iš viso nėra – Australijoje, Šveicarijoje. Todėl balsuojama paštu“, – „Lietuvos žinioms“ sakė D. Henke.

Dalia Henke: „Labai svarbu pabrėžti, kad siekiama ne gauti kai ką papildomai, o išlaikyti gimimu įgytą Lietuvos pilietybę, kai kartu turima Europos Sąjungos bei NATO erdvės šalyse įgyta pilietybė.“

Pasak jos, bendruomenės narių nuotaika gera, žmonės domisi referendumu, žada būti aktyvūs, įkalbinėja vieni kitus balsuoti, tarpusavyje dalijasi informacija. „PLB valdyba dar 2018 metų rudenį balsavo už pilietiškumo skatinimo laikinosios komisijos „Mūsų metas DABAR 2019“ įkūrimą. Tai ir yra mūsų pagrindinis informacijos sklaidos kanalas visų 2019-ųjų rinkimų bei referendumo laikotarpiu. Šie metai svarbūs dar ir tuo, kad jie paskelbti Pasaulio lietuvių metais. Taip pat minime ir Lietuvių Chartijos 70 metų sukaktį. Taigi laukia be galo daug renginių, skirtų skleisti žiniai apie Lietuvos diasporą, jos indėlį į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, pastangas stiprinant nepriklausomą ir demokratinę Lietuvą“, – sakė D. Henke.

Pasigenda informacijos

PLB valdybos pirmininkės požiūriu, visuomenei trūksta išsamios informacijos apie pilietybės išlaikymo svarbą pačiai valstybei, piliečių pareigas, todėl ne vienam apsisprendimas, kaip balsuoti, nebus lengvas. Pasak jos, toli gražu ne visi supranta, kodėl iš viso skelbiamas tas referendumas ir kokios bus pasekmės, jei balsavimas nepavyks.

„Kai turinys nesuprantamas, atsiranda pasyvumo. Todėl per šį iki referendumo likusį mėnesį svarbu organizuoti kuo daugiau viešų diskusijų, susitikimų, skelbti žinią apie referendumą, atsakyti į visus kylančius klausimus“, – sakė D. Henke. Informacinėje kampanijoje, anot jos, aktyviai turėtų dalyvauti visi valstybės vadovai, pagrindinių partijų lyderiai bei kandidatai į prezidentus. „Didžiausia painiava kyla dėl to, kad žmonės painioja dvigubą pilietybę su jau esamų Lietuvos piliečių pilietybės išsaugojimu. Labai svarbu pabrėžti, kad siekiama ne gauti kai ką papildomai, o išlaikyti gimimu įgytą Lietuvos pilietybę, kai kartu turima Europos Sąjungos bei NATO erdvės šalyse įgyta pilietybė. Turime labai mažai laiko, o informacinė kampanija dar tik prasidėjo“, – teigė D. Henke. Jei referendumas vis dėlto nebūtų rezultatyvus, PLB valdybos pirmininkė vylėsi, kad ateityje jis sudarys prielaidas šiam klausimui spręsti.

Antros galimybės nebus

Būti vieningiems, susitelkti ir ateiti balsuoti referendume paragino Seimo ir PLB komisijos pirmininkas Rimvydas Baltaduonis. „Nežinome, ar dar kada nors mums pasitaikys antra tokia galimybė tarti savo žodį dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo, priėmus kitos valstybės pilietybę“, – teigė Vašingtone gyvenantis R. Baltaduonis. Jam pritarė kitas komisijos pirmininkas Seimo narys Antanas Vinkus. „Tampame brandžia visuomene, lietuviai tampa vis labiau pilietiški, todėl tikiu referendumo dėl pilietybės išsaugojimo sėkme“, – teigė parlamentaras. Kartu jis pabrėžė, kad „aktyvus dalyvavimas rinkimuose leidžia pasijusti savo valstybės piliečiu, jaustis atsakingam už priimtus sprendimus“.

Antradienį prasidėjusi referendumo viešinimo kampanija kainavo 230 tūkst. eurų. Konstitucijos I skirsniui, kuriame reglamentuojami ir pilietybės klausimai, galioja didesni apsaugos reikalavimai – pakeitimams priimti būtina, kad už juos referendume balsuotų daugiau kaip pusė piliečių, turinčių balso teisę.

Renkasi du kartus per metus

Seimo ir PLB komisija – viena iš nuolatinių parlamento komisijų. Jos paskirtis – skatinti Lietuvoje ir užsienio valstybėse gyvenančių lietuvių bendradarbiavimą, rūpintis abipuse pagalba ir parama, keistis mokslo, kultūros ir kita informacija, Seimui ir kitoms valstybės institucijoms teikti pasiūlymus, kurie padėtų stiprinti valstybingumą ir demokratinių tradicijų puoselėjimą, rengti ir teikti Seimui tvirtinti Sugrįžtančios Lietuvos planą, kurio tikslas – sudaryti sąlygas užsienyje gyvenantiems lietuviams grįžti gyventi į Lietuvą. Komisiją sudaro 10 Seimo narių pagal proporcinio frakcijų atstovavimo principą ir 10 PLB valdybos išrinktų atstovų iš užsienio lietuvių bendruomenių deleguotų kandidatų. Į posėdžius komisija renkasi du kartus per metus, dažniausiai pavasarį ir rudenį.