Partijos taps margesnės
Sei­mas an­tra­die­nį pri­ėmė pa­tai­sas, ku­rios ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lių pi­lie­čiams su­pap­ras­ti­no tvar­ką tap­ti Lie­tu­vos par­ti­jų na­riais.

Teisingumo ministerijos inicijuotos pataisos ES piliečiams leis tapti lietuviškų partijų nariais pragyvenus šalyje pusę metų.

Už tokias Politinių partijų įstatymo pataisas balsavo 74 Seimo nariai ir 10 susilaikė. Numatyta, kad pataisos įsigalios nuo kovo mėnesio.

Šiuo metu norėdami stoti į partiją ES šalių piliečiai turi be pertraukos pragyventi Lietuvoje penkerius metus.

Europos Komisija dėl tokio reguliavimo dar 2012 metais yra pradėjusi pažeidimo procedūrą argumentuodama, kad nesilaikoma lygiateisiškumo principo.

Anksčiau Seimas kelis kartus atmetė analogiškus siūlymus dėl paprastesnės užsieniečių narystės Lietuvos partijose.

Teisingumo ministerijos duomenimis, šiuo metu Lietuvos politinėms partijoms priklauso keturi kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, o iš viso politinėse partijose yra apie 120 tūkst. žmonių.