Liberalai į Vilniaus merus siūlo Martyną Nagevičių
Pir­ma­die­nio va­ka­rą Li­be­ra­lų są­jū­džio Sos­ti­nės sky­riaus Ta­ry­ba rin­ko­si į ne­ei­li­nį po­sė­dį – tvir­tin­ti vi­suo­ti­nio el. bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus: kan­di­da­tą į me­rus ir iš­rei­tin­guo­tą kan­di­da­tų są­ra­šą Vil­niaus m. sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se. Ko­vą dėl kan­di­da­to į me­rus už­ti­krin­tai lai­mė­jo Mar­ty­nas Na­ge­vi­čius su­rin­kęs 96 bal­sus, sa­vo va­lią vi­suo­ti­nio el. bal­sa­vi­mo me­tu iš­reiš­kė 136 Sos­ti­nės sky­riaus na­riai.

„Šį laimėjimą vertinu ne tik kaip liberalų pasitikėjimą manimi, bet ir kaip pritarimą mano pasiūlytai Vilniaus ateities vizijai: Vilnius – multikultūriškas, tolerantiškas, ekologiškas, klimato kaitos atžvilgiu neutralus, liberaliai tvarkomas, talentų iš viso Pasaulio traukos centras“, – pranešime spaudai balsavimo rezultatus vertino M. Nagevičius.

M. Nagevičius taip pat tapo ir Liberalų sąjūdžio sąrašo lyderiu Vilniaus mieste. Kandidatais į Vilniaus miesto tarybą po M. Nagevičiaus išsirikiavo Sostinės skyriaus pirmininko pavaduotojai Orinta Omelytė, Donatas Baranauskas, Aleksej Persijanov ir politiniame lauke puikiai žinomas Arminas Lydeka.

Skyriaus pirmininkas Vytautas Tamošiūnas į Vilniaus miesto tarybą nekandidatuoja. „Mano tikslas yra suvienyti liberalus Vilniuje, tam reikia labai daug pastangų, todėl mieliau prisidėsiu prie Liberalų sąjūdžio sėkmės Vilniuje iš rinkimų štabo darbo, programos rengimo ir narių telkimo“, – akcentavo V. Tamošiūnas.

Tiek kandidatas į merus, tiek išreitinguotas sąrašas buvo patvirtinti posėdžio metu. Rinkimų štabo vadovu paskirtas Donatas Baranauskas, kuris laikinai jau ėjo šias pareigas skyriuje.

Visuotiniame skyriaus susirinkime, kuriame dalyvavo 61 skyriaus narys, praėjusią savaitę buvo nuspręsta nebalsuoti vietoje dėl kandidato į merus ir kandidatų sąrašo Vilniaus m. savivaldos rinkimuose. Balsavimas buvo išplėstas ir pirmą kartą skyriaus istorijoje buvo surengtas visuotinį el. balsavimas įtraukęs daugiau skyriaus narių. Išreitinguotas LRLS Tarybos kandidatų sąrašą galite rasti čia. Sąrašas nėra baigtinis ir gali būti pildomas toliau.