Konservatoriai dėl premjero susitikimų su viešųjų ryšių specialistu inicijuoja tyrimą
Žur­na­lis­ti­niui ty­ri­mui, ku­rį at­li­ko 15min.lt at­sklei­dus fak­tus, jog prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis daž­nai su­si­tin­ka su vie­šų­jų ry­šių kon­sul­tan­tu Da­riu­mi Gu­de­liu,  Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­ja Sei­me ini­ci­juo­ja ty­ri­mą dėl ga­li­mai ne­skaid­riai or­ga­ni­zuo­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų vie­ši­ni­mo kon­kur­sų, pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi bei ga­li­mai ne­skaid­raus rin­ki­mų kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo bei ne­tei­sė­to lo­biz­mo.

Portalo duomenimis, 2018 metais Vyriausybės kanceliarija D. Gudeliui išrašė mažiausiai 19 leidimų patekti į rūmus.

D. Gudelis yra komunikacijos agentūros „VIP Viešosios informacijos partneriai“ savininkas ir krepšinio klubo „Rytas“ dalininkas. Per praėjusius Seimo rinkimus jo kompanija turėjo sutartį su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, bet po to jokių oficialių sutarčių nesudaryta.

D. Gudelis teigia su S. Skverneliu besidalijantis patirtimi ir žiniomis, bet to nevadina konsultacijomis.

„Apie aktualijas, apie krepšinį, apie „Ryto“ reikalus, apie Regionų krepšinio lygą, apie daug įvairių dalykų. Temos konkrečios ar vienos tikrai nebuvo“, – sakė D. Gudelis.

Pats S. Skvernelis nuo platesnių komentarų susilaiko ir sako, kad su daug kuo susitinka ir Seime, ir Vyriausybėje.

Anot portalo, D. Gudelio įmonės laimi daug viešųjų pirkimų. Pernai „VIP Viešosios informacijos partnerių“ ir „MIG marketingo idėjų generatoriaus“ bendra laimėtų sutarčių siekė daugiau nei 2,5 mln. eurų. Sutartis šios bendrovės sudarė su įvairiomis valstybės institucijomis: Nacionaline mokėjimo agentūra, Žemės ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Aplinkos ministerija ir kitomis.

Žurnalistinis tyrimas atskleidė faktus, kad ministrą pirmininką Saulių Skvernelį ir ūkio ministrą Virginijų Sinkevičių, abu kandidatuojančius prezidento ir savivaldos rinkimuose, to oficialiai nedeklaravus nuolat ir sistemingai konsultuoja viešųjų ryšių konsultantas Darius Gudelis, įmonės „VIP Viešosios informacijos partneriai“ savininkas. Minėtai įmonei laimint daugybę ministerijoms ir vyriausybei pavaldžių įstaigų viešinimo konkursų, kurių dalį vertina premjero politinio pasitikėjimo patarėjas, kyla pagrįstų abejonių, ar nėra piktnaudžiaujama tarnybine padėtimi ir valstybės institucijų viešinimo konkursai yra skaidriai organizuojami, ar tokiu būdu nėra atsiskaitoma už Dariaus Gudelio nedeklaruotas konsultacijas bei būsimą darbą rinkimų kampanijos metu, kelia abejonių šios įmonės laimėtų konkursų kiekis, apimtys ir sąsajos su valdančiąja partija, kurią rinkimuose konsultavo šis verslininkas.

„Šiandien kreipiamės į Seimo Antikorupcijos komisiją bei lygiagrečiai inicijuojame savarankišką parlamentinį tyrimą, kurio metu išsamiai aiškinsimės publikacijoje paskelbtas aplinkybes, kviesime atsakingų institucijų bei įmonių vadovus, kuriose buvo laimėti milžiniškos apimties viešinimo konkursai ir dėl kurių skaidrumo kyla abejonių, taip pat planuojame kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą bei Vyriausiąją rinkimų komisiją. Matome požymių, kad rusišku pavyzdžiu valdžia, pasitelkdama neskaidrius ryšius ir valstybės institucijų viešinimo biudžetus, ketina tai naudoti rinkimuose, ir tokiu būdu kyla abejonių dėl būsimų rinkimų skaidrumo ir dalyvių lygiateisiškumo principo užtikrinimo. Kyla klausimas, ar D. Gudelis dabartiniam premjerui yra tapęs tuo, kas Rolandui Paksui buvo Jurijus Borisovas, ir šį klausimą reikėtų išsamiai išnagrinėti“, – teigė TS-LKD frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis.