12 patarimų planuojantiems balsuoti iš anksto
Jei­gu sa­vi­val­dos rin­ki­mų die­ną ne­ga­lė­si­te at­vyk­ti bal­suo­ti į sa­vo apy­lin­kę, bal­suo­ti bus ga­li­ma jau šian­dien pra­si­de­dan­čiuo­se iš­anks­ti­niuo­se rin­ki­muo­se. Iš­anks­ti­nis bal­sa­vi­mas vyks ne tik ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se, bet ir na­muo­se, glo­bos ar įka­li­ni­mo įstai­go­se. 

1. Rinkėjai, kurie dėl įvairių priežasčių rinkimų dienomis negali atvykti ir balsuoti savo rinkimų apylinkėje, turi galimybę balsuoti iš anksto. Iš anksto bus galima balsuoti visuose Lietuvos savivaldybių pastatuose.

2. Savivaldybių tarybų rinkimuose balsavimas iš anksto vyks. vasario 27–28 d. nuo 8 iki 20 val. (pakartotinio balsavimo metu: 2019 m. kovo 13–14 d. nuo 8 iki 20 val.).

3. Balsuojant iš anksto, būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir rinkėjo kortelę. Jeigu negavote rinkėjo kortelės, ją galite atsispausdinti www.rinkėjopuslapis.lt

4. Balsuoti specialiuose balsavimo punktuose gali tik rinkėjai, kurie dėl sveikatos būklės ar amžiaus yra sveikatos priežiūros (išskyrus ambulatorines), socialinės rūpybos ar globos įstaigose arba atlieka privalomąją ar tikrąją karo tarnybą, yra misijose ir todėl negali atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę, arba atlieka arešto ar laisvės atėmimo bausmę ar yra areštinėse, tardymo izoliatoriuose.

5. Balsavimas specialiuose punktuose vyks vasario 27-kovo 1 d. nustatytomis valandomis (pakartotinio balsavimo metu: 2019 m. kovo 13–15 d.).

6. Pas rinkėjus, turinčius judėjimo sutrikimų, atvyksta ne mažiau kaip du apylinkės rinkimų komisijos nariai, rinkimų stebėtojai.

7. Rinkėjai, kurie dėl fizinio trūkumo negali patys atlikti balsavimo veiksmų, gali pavesti juos atlikti kitiems asmenims. Svarbu, kad už rinkėją balsuojantys asmenys rinkimų biuletenius užpildytų rinkėjo akivaizdoje pagal jo nurodymą, voką su užpildytu biuleteniu užklijuotų ir išsaugotų balsavimo paslaptį.

8. Rinkimų komisijos nariams, rinkimų stebėtojams draudžiama už rinkėją atlikti balsavimo veiksmus, taip pat priimti iš rinkėjo neužklijuotą išorinį balsavimo voką.

9. Balsuoti namuose gali tik šie rinkėjai: neįgalieji, dėl ligos laikinai nedarbingi, sulaukę 70 metų ir vyresni, jeigu jie dėl sveikatos būklės patys negali atvykti rinkimų dieną į rinkimų apylinkę.

10. Rinkėjų prašymai balsuoti namuose pateikiami apylinkių rinkimų komisijoms arba portale www.rinkejopuslapis.lt Rinkėjų, gyvenančių konkrečios rinkimų apylinkės teritorijoje, prašymai balsuoti namuose pradedami priimti įteikiant jiems rinkėjo korteles ir baigiami priimti paskutinį trečiadienį iki rinkimų dienos.

11. Rinkėjas, kuris dėl fizinio trūkumo pats negali užpildyti prašymo balsuoti namuose ar jo įteikti apylinkės rinkimų komisijai, gali pavesti šiuos veiksmus už jį atlikti savo šeimos nariui, kaimynui ar juo besirūpinančiam asmeniui arba komisijos nariui. Šie asmenys rinkėjo prašymą pasirašo ir nurodo savo vardą, pavardę ir asmens kodą.

12. Savivaldybių tarybų rinkimuose balsavimas namuose vyks kovo 1–2 d. nuo 8 iki 20 val. (pakartotinio balsavimo metu: 2019 m. kovo 15–16 d. nuo 8 iki 20 val.).