Vyras vos išvengė žūties, kai jo automobilį persmeigė medžio šaka
Jau­nas vy­ras lap­kri­čio 6 die­ną, Aus­tra­li­jo­je, aud­ros me­tu vos iš­ven­gė mir­ties. Itin smar­kaus vė­jas lau­žė me­džius kai vie­na at­skrie­ju­si ša­ka tie­siog pers­mei­gė vy­ro au­to­mo­bi­lį.

Dar šiek tiek į kairę ir jaunas vyras būtų žuvęs.

Daniels Sowter važiavo namo iš darbo kai jį užklupo stichija. Vyras atsipirko tik sužalota koja. Visa tai įvyko Naujajame Pietų Velse Australijoje, Tario miestelyje.