Vilniečiams sukurtas socialinių paslaugų žemėlapis
Vil­nie­čiams nuo šiol bus pa­pras­ta ir grei­ta su­si­ras­ti ar­čiau­siai na­mų tei­kia­mas so­cia­li­nes pa­slau­gas ir rei­ka­lin­gą pa­gal­bą: kri­zių cen­trus, ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės rea­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gas, die­nos cen­trai vai­kams, se­ny­vo am­žiaus ir ne­įga­liems as­me­nims – vi­sa tai ga­li­ma leng­vai su­si­ras­ti že­mė­la­py­je maps.vil­nius.lt. Tai tik vie­na prie­mo­nių iš vi­so so­cia­li­nių pa­slau­gų pla­no 2019 me­tams, ku­rį šian­dien pa­tvir­ti­no sos­ti­nės Ta­ry­ba. Šie­met dau­giau dė­me­sio skir­ta jų ko­ky­bei ir ke­le­tu tūks­tan­čiu eu­rų pa­di­din­tas fi­nan­sa­vi­mas.

Priimtame socialinių paslaugų plane – visas kompleksas priemonių, kurios apima socialinių paslaugų įstaigų tinklo plėtrą, paslaugų prieinamumo bei kokybės gerinimą vaikams, jaunimui ir šeimoms, neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims, socialinę riziką patiriantiems asmenims.

Dar viena naujovė – plečiamos specializuotos paslaugos vaikams. Nuo šių metų pradžios Vilniaus vaikų socialinės globos namų „Gilė“ padalinys Psichosocialinės reabilitacijos centras teikia intensyvią specialistų pagalbą vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, išgyvenantiems skaudžias patirtis, patyrusiems smurtą, nepriežiūrą, vienkartines ar sudėtines psichologines traumas, turintiems prieraišumo sunkumų, išgyvenantiems krizę.

Šiemet taip pat planuoja skelbti palydimosios globos paslaugų teikimo konkursą. 18–21 metų jaunuoliai, išėję iš vaikų globos namų, galės gauti pagalbą pasiruošiant savarankiškam gyvenimui.

Savivaldybei svarbus grįžtamasis ryšys, tad viena naujovių – gyventojai skatinami įvertinti gaunamų socialinių paslaugų kokybę: tai galima padaryti savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų internetinėse svetainėse bei vilnius.lt Sveikatos ir socialinių reikalų polapyje. Socialinių paslaugų žemėlapyje taip pat sudaryta galimybė gyventojams įvertinti jiems suteiktą paslaugą, o gautų įvertinimų analizė savivaldybei padės užtikrinti socialinių paslaugų kokybės kontrolę.

Socialinės paslaugos savivaldybėje finansuojamos iš savivaldybės, valstybės biudžetų lėšų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas bei kitų finansavimo šaltinių. Savivaldybės socialinių paslaugų finansavimui skiriamos lėšos kasmet didėja: 2017 m. – beveik 16,8 tūkst. Eur, 2018 m. – 22,8 tūkst. Eur, 2019 m. – 24,8 tūkst. Eur.

Daugiau dėmesio skiriama ir socialiniams darbuotojams – 2019 m. jų darbo užmokesčiui didinti skirta 2 mln. Eur daugiau, iš viso darbo užmokesčiui numatyta 13 mln. Eur.

Socialinių paslaugų planai savivaldybės rengiami kasmet, siekiant atlikti socialinių paslaugų stebėseną, apibrėžti socialinių paslaugų infrastruktūros išsidėstymą, taip pat – įvertinti savivaldybės galimybes teikti socialines paslaugas pagal gyventojų poreikius. Plane apžvelgiami praėjusių metų rezultatai bei parengiamas 2019 metų priemonių planas.