Taip nemėgo islamo, kad į jį atsivertė
Bu­vęs kraš­tu­ti­nės de­ši­nės olan­dų po­li­ti­kas Jo­ra­mas van Kla­ve­re­nas, nu­ste­bin­da­mas dau­ge­lį sa­vo drau­gų ir ko­le­gų, at­si­ver­tė į is­la­mą. Anks­čiau jis pri­klau­sė Geer­to Wil­der­so Lais­vės par­ti­jai (PVV) ir bu­vo šio ne­pa­kan­tu­mu is­la­mui pa­gar­sė­ju­sio po­li­ti­ko de­ši­nio­ji ran­ka. Tuo­met J. van Kla­ve­re­nas tvir­ti­no, kad is­la­mas yra me­las, o Ko­ra­nas – „nuo­dai“, da­bar tei­gia, jog pra­ei­ty­je kly­do.

Daugelį metų kaip PVV atstovas Nyderlandų parlamente J. von Klaverenas vykdė negailestingą kampaniją prieš islamą šalyje. Pasak laikraščio „Algemeen Dagblad (AD)“, tais laikais kraštutinių pažiūrų politikas reikalavo uždrausti moterims vilkėti burkas ir statyti minaretus, taip pat tvirtino, kad „mes Nyderlanduose nenorime jokio islamo“.

Tačiau šiandien 40-metis J. van Klaverenas tikina, kad pakeitė savo požiūrį rašydamas antiislamišką knygą. Ji, vyro žodžiais, ilgainiui „tapo ne musulmonų turimų nusistatymų“ šios religijos atžvilgiu atmetimas.

Duodamas interviu radijui „NPO Radio 1“ politikas aiškino, kodėl taip kardinaliai pakeitė savo požiūrį. „Jei tiki, kad tėra vienas Dievas ir kad Mahometas buvo vienas jo pranašų kartu su Jėzumi ir Moze, tuomet formaliai jau esi musulmonas“, – teigė vyriškis.

Laikraščiui „NRC Handelsblad“ politikas pasakojo į islamą atsigręžęs praėjusių metų spalio 26 dieną, prieš pasirodant jo knygai „Apostatas: nuo krikščionybės iki islamo sekuliaraus teroro laikais“. J. van Klaverenas, užaugęs krikščionių protestantų aplinkoje, kalbėjo, kad jo atsivertimas buvo tai, „ko ilgą laiką ieškojo“.

Paklaustas, kaip į šį žingsnį reagavo sutuoktinė, politikas atsakė, jog ši tam neprieštaravo. „Žmona priima mane kaip musulmoną. Ji sako nestabdysianti manęs, jei dėl to esu laimingas. Beje, žmona niekada nejautė tokio priešiškumo islamui, kokį jaučiau aš. Jai mažiau patiko, kai priklausiau PVV“, – pasakojo atsivertėlis.

J. van Klaverenas ir G. Wildersas pasuko skirtingais keliais 2014 metais, po kontroversiškų PVV vadovo pareiškimų, kuriais jis savo šalininkų klausinėjo, ar šie nori „mažiau, ar daugiau marokiečių savo mieste ir Nyderlanduose“. 2016-aisiais G. Wildersas buvo pripažintas kaltu dėl diskriminacijos. Šį nuosprendį jis apskundė apeliaciniam teismui.

Olandų centrinio statistikos biuro duomenimis, Nyderlanduose gyvena apie 17 mln. žmonių, iš kurių 5 proc., arba 850 tūkst., yra musulmonai.

Religija šalyje populiarėja, nors G. Wildersas įdėjo daug pastangų, kad to nebūtų. Kaip prognozuoja ekspertai, iki 2050 metų Nyderlanduose islamą išpažįstančių gyventojų padvigubės.