Sovietmečio mitai. Propagandos taikiklyje
„So­viet­me­čio mi­tų at­gi­mi­mo au­gi­mą ste­bi­me jau maž­daug de­šimt­me­tį, – tei­gia Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to ana­li­ti­kė Auk­sė Ūsie­nė. – Ypa­tin­gai šie mi­tai su­ak­ty­vė­jo po Kry­mo oku­pa­ci­jos ir ka­ro Ukrai­no­je pra­džios 2014 m. Tuo­met itin su­ag­re­sy­vė­jo Ru­si­jos ofi­cia­lių as­me­nų bei Krem­liaus re­to­ri­ka, o tam dar­bui pa­jung­ta ir Ru­si­jos pro­pa­gan­dos ma­ši­na“.

Ką reiškia gyventi nepriklausomoje valstybėje, tačiau nuolatos būti priešiškos propagandos taikiklyje? Kokie mūsų šalies istoriniai įvykiai bei asmenybės atsiduria propagandos smaigalyje? Ko siekiama gaivinant sovietmečio mitus apie laimingą ir sotų gyvenimą okupuotoje Lietuvoje? Kaip galima atsilaikyti šiame informaciniame kare? – į šiuos klausimus badome ieškoti atsakymų vaizdo pokalbyje su analitike A. Ūsiene.

..

Parengė Gediminas Kajėnas, Evgenia Levin