Siūlo minėti Skiepų dieną
Opo­zi­ci­jai at­sto­vau­jan­ti par­la­men­ta­rė, kon­ser­va­to­rė Rad­vi­lė Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė Sei­me re­gis­tra­vo At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo pa­tai­sas, siū­lan­čias kiek­vie­nų me­tų rug­sė­jo 25 die­ną pa­skelb­ti Skie­pų die­na.

Pasak R. Morkūnaitės-Mikulėnienės, įtvirtinti rugsėjo 25-ąją kaip Skiepų dieną ji siūlo todėl, kad tuo metu artėja gripo sezono pradžia, todėl vakcinacija tampa aktuali, be to tą dieną 1996 metais buvo priimtas Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas.

Paskelbus Skiepų dieną atmintina diena, būtų prisidedama geresnio visuomenės informavimo apie imunoprofilaktiką, taip pat ir nesiskiepijimo pasekmes asmeniui bei visuomenei. „Valstybė Nacionalinės imunoprofilaktikos 2019–2023 metų programos įgyvendinimui šįmet numačiusi skirti virš 12 mln. eurų. Tačiau dėl aktyvios melagingų žinių sklaidos, nepakankamo informavimo, visuomenės sąmoningumas šiuo klausimu silpsta“, – aiškina R. Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Anot parlamentarės, tuo tarpu atsakingos institucijos yra susitelkusios skleisti informaciją apie galimybę pasiskiepyti, tame tarpe ir valstybės lėšomis, tačiau nėra skiriama dėmesio efektyviam ir sistemingam melagingų žinių paneigimui. Tuo tarpu skiepijimasis – ne tik asmens sveikatos apsauga, bet ir indėlis į valstybės socialinį-ekonominį vystymąsi. Skiepijantis esą apsaugomas ne tik konkretus asmuo, bet ir jo artimieji, bendruomenės nariai, platesnė visuomenė.

Pagal Lietuvos Atmintinų dienų įstatymą, atmintina diena – reikšminga diena, susijusi su esminiais Lietuvos valstybingumo kūrimo ir įtvirtinimo faktais ir (ar) įvykiais, visuotinių vertybių propagavimu, atminimo kultūros ir gyvosios istorijos išsaugojimu. Tokių dienų šiuo metu šalyje yra 68, vien rugsėjo mėnesį – septynios.