Rusijoje paminėtos caro nužudymo metinės
Ru­si­jos or­to­dok­sų baž­ny­čios pa­triar­chas Ki­ri­las an­tra­die­nį par­yčiais va­do­va­vo 100 tūkst. žmo­nių pro­ce­si­jai, or­ga­ni­zuo­tai mi­nint sos­to pri­vers­ti­nai at­si­sa­kiu­sio ca­ro Ni­ko­la­jaus II ir jo šei­mos na­rių nu­žu­dy­mo 100-ąsias me­ti­nes.

Procesija ėjo nuo monarcho nužudymo vietos iki Ganina Jamos vienuolyno netoli Jekaterinburgo, į rytus nuo Uralo kalnų. Dar 20 tūkst. žmonių prisidėjo prie ceremonijos, kai 21 km atstumą įveikę procesijos dalyviai atvyko į šventovę.

Anot regiono valdžios įstaigų, vienuolynas buvo pastatytas toje vietoje, kur po 1917-ųjų Rusijos revoliucijos buvo išmesti apdegę buvusio caro ir jo šeimos narių kūnai.

1918 metų liepos 16-osios naktį bolševikai sušaudė sosto atsisakiusį Nikolajų II, Vokietijoje gimusią jo žmoną bei penkis jų vaikus, tarnus ir gydytoją dabar Jekaterinburgu vadinamame Sverdlovsko mieste, kur jie buvo laikomi namų arešto sąlygomis.

Kreipdamasis į piligrimus patriarchas Kirilas pabrėžė, kad Rusija turi pasimokyti „iš šios sudėtingos ir karčios patirties“.

„Mums būtina turėti ilgalaikį atsparumą naujoms mintims ir lyderiams, raginantiems mus priimti kokią nors naują, nežinomą ateitį, naikinant mūsų gyvenimo būdą, tradicijas ir tikėjimą“, – pareiškė jis, akivaizdžiai kalbėdamas apie prezidento Vladimiro Putino oponentus.

Valstybė neplanavo šios sukakties kaip nors oficialiai paminėti.