Regis pretenduoja į pasaulio paveldo statusą
Ja­mai­ka tei­kia par­aiš­ką dėl re­gio mu­zi­kos įtrau­ki­mo į pa­sau­lio kul­tū­ros ver­ty­bių są­ra­šą. Tai šią sa­vai­tę pra­ne­šė Jung­ti­nių Tau­tų (JT) kul­tū­ros agen­tū­ra UNES­CO.

Paryžiuje įsikūrusi UNESCO sudaro Nematerialiojo žmonijos kultūros paveldo sąrašą, kuriame yra tokių kultūros tradicijų kaip Centrinės Azijos raitelių varžybos ir Neapolio picų kepimas.

Jamaika paprašė per šiemetinį JT agentūros susitikimą, kuris nuo lapkričio 26 iki gruodžio 1 dienos vyks Mauricijaus saloje, į sąrašą įtraukti regį. Iš viso per susitikimą bus svarstoma 40 pasiūlymų. Tarp jų yra airių žaidimas hurlingas, kvepalų gamyba Prancūzijos Graso mieste, tradicinės Pietų Korėjos imtynės.

Kol kas sąraše yra 399 pasaulio paveldo pavyzdžiai, įskaitant šokius, maisto ruošimą, laivų statybą, žaidimus, festivalius ir net kupranugarių įtikinėjimo ritualus Mongolijoje. Įtraukimas į sąrašą didele dalimi yra simbolinis aktas, bet gali padėti didinti šalies ir tradicijos žinomumą.

Regis atsirado praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio pabaigoje Jamaikoje ir tokių dainininkų kaip Bobas Marley bei Jimmy Cliffas dėka greit tapo pasauliniu reiškiniu. Šis muzikos žanras padarė įtakos nesuskaičiuojamai daugybei artistų.