Prancūzija siunčia į kalėjimą Holokausto neigėją
Pra­ncū­zi­jos teis­mas pir­ma­die­nį sky­rė vie­nų me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę vie­nam kraš­tu­ti­nių kai­rių­jų pa­žiū­rų vy­rui už Ho­lo­kaus­to ne­igi­mą.

Paryžiaus teismas paskelbė nuosprendį 60-mečiui Alainui Soraliui, savo tinklalapyje paskelbusiam jam atstovavusio advokato Damieno Viguier išvadas, paskelbtas ankstesnėje byloje ir pripažintas Holokausto neigimu.

Pačiam D. Viguier buvo skirta 5 000 eurų bauda.

Teisininkas per A. Soralio tinklalapį pranešė, kad jiedu skųs šį nuosprendį.

Nė vienas jų posėdyje nedalyvavo, todėl teismas išdavė orderį suimti A. Soralį.

Holokausto neigimas Prancūzijoje yra baudžiamasis nusikaltimas.

Tarptautinė lyga prieš rasizmą ir antisemitizmą gyrė teismo poziciją ir pabrėžė, kad sprendimas skirti A. Soraliui, kuris anksčiau yra teistas, įkalinimo bausmę demonstruoja šios bylos „nepaprastą pobūdį“.