Pirmą kartą istorijoje Niagaros kriokliai nušvis Trispalvės spalvomis
Ka­na­do­je, mi­nint 70-ąsias Lie­tu­vos lais­vės ko­vos są­jū­džio ta­ry­bos Dek­la­ra­ci­jos me­ti­nes, vie­nas ži­no­miau­sių ša­lies ob­jek­tų, Nia­ga­ros kriok­liai, Va­sa­rio 16-ąją die­ną pir­mą kar­tą is­to­ri­jo­je nu­švis Tris­pal­vės spal­vo­mis, pra­ne­šė Lie­tu­vos am­ba­sa­da Ka­na­da.

1949 metų vasario 16-osios Deklaracija, kurią 1999 metais sausio 12 dieną LR Seimas pripažino Lietuvos valstybės teisės aktu, o jį pasirašiusius Joną Žemaitį-Vytautą, Adolfą Ramanauską-Vanagą, Aleksandrą Grybiną-Faustą, Vytautą Gužą-Kardą, Juozą Šibailą-Merainį, Bronių Liesį-Naktį, Leonardą Grigonį-Užpalį, Petrą Bartkų-Žadgailą, signatarais, skelbia, kad Lietuva yra demokratinė respublika, o jos suvereninė valdžia priklauso Lietuvos tautai.

Taip pat pabrėžia, kad Sovietų Sąjungos okupacija šalyje prieštarauja šiai Deklaracijai, todėl visomis išgalėmis bus siekiama atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę ir prie šio siekio kviečiami prisijungti visi lietuviai, gyvenantys Tėvynėje ir už jos ribų. 2019 metų LR Seimas nutarimu Nr. XIII-1468 2019 metus paskelbė 2019 metus Jono Žemaičio-Vytauto metais, kuris laisvės kovų laikotarpiu faktiškai ėjo Lietuvos Respublikos prezidento pareigas.

Renginį organizuoja Lietuvos Respublikos Ambasada Kanadoje kartu su Niagaros krioklių Apšvietimo Taryba (angl. Niagara Falls Illumination Board). Planuojama, kad kriokliai Lietuvos trispalvės spalvomis bus apšviesti 22 val. vietos laiku (5 val. ryto Lietuvos laiku) ir degs 15 minučių.

Laikas gali būti koreguojamas priklausomai nuo oro sąlygų – esant netinkamoms oro sąlygoms apšvietimas gali būti nukeltas į kitą dieną.