Norvegija prieš Kanadą: kieno briedis didesnis?
2015 me­tais Nor­ve­gi­jos vie­šų­jų ke­lių ad­mi­nis­tra­ci­jos pa­pra­šy­ta me­ni­nin­kė Lin­da Bak­ke su­kū­rė bliz­gan­čią me­ta­li­nę brie­džio sta­tu­lą. Ji sto­vi ša­lia greit­ke­lio, jun­gian­čio Trond­hei­mo mies­tą su Os­lu. 10 me­trų aukš­čio sta­tu­la, pra­min­ta „Sto­rel­gen“ („Di­dy­sis brie­dis“), bu­vo pa­sta­ty­ta tam, kad pro ša­lį va­žiuo­jan­tys vai­ruo­to­jai su­ma­žin­tų grei­tį ir ja pa­sig­ro­žė­tų. Par­ei­gū­nai vy­lė­si, jog šis me­no kū­ri­nys pa­dės su­ma­žin­ti ava­ri­jų skai­čių ke­ly­je. Ta­čiau da­bar, pra­ėjus be­veik 4 me­tams, sta­tu­la su­lau­kė Ka­na­dos Mus Džo mies­to gy­ven­to­jų pa­si­pik­ti­ni­mo.

Kol nebuvo „Storelgren“, Mus Džo didžiavosi, kad turi didžiausią pasaulyje briedžio statulą. Ji pavadinta Briedžiu Maku (Mac the Moose). 1984 metais sukurtą skulptūrą galima išvysti Mus Džo lankytojų centre. Tačiau „Storelgen“, kaip paaiškėjo, vis dėlto yra 30 cm aukštesnis nei Kanados briedis.

Nors Norvegija jau 4 metus giriasi turinti aukščiausią briedžio statulą pasaulyje, Mus Džo gyventojai iki šiol to nežinojo. Manė, jog ši garbė tenka jų miestui. Briedžio Mako statula itin populiari tarp vietos gyventojų – 2013 metais ji išrinkta populiariausia Mus Džo įžymybe. Todėl sužinoję apie Norvegijos mestą iššūkį, kanadiečiai nusprendė žūtbūt atgauti prarastą garbę.

Kanadiečiai per 30 metų džiaugėsi, kad Briedis Makas yra didžiausia šio gyvūno statula pasaulyje. / magazin.aktualne.cz nuotrauka

„Tam tikrų dalykų tiesiog negalima daryti kanadiečiams: tu neskiedi jų alaus, nesakai, kad nevalia pilti klevų sirupo ant blynų, ir nekiši nagų prie Briedžio Mako, – prieš kelias savaites pareiškė Mus Džo meras Fraseras Tolmie. – Norvegai specialiai pastatė aukštesnį briedį už mūsiškį, bet mes išliksime orūs ir laimėsime.“

Kaip rašo laikraštis „Toronto Star“, šis klausimas F. Tolmie yra asmeniškai svarbus, nes Briedis Makas pavadintas jo žmonos prodėdės, miesto tarybos nario Leso MacKenzie, garbei.

Kad Briedis Makas atgautų jam teisėtai priklausantį titulą, buvo sukurta paskyra lėšų rinkimo platformoje „GoFundMe“. Tikslas – surinkti 50 tūkst. dolerių. Kol kas žmonės yra paaukoję beveik 12 tūkst. dolerių.

Dar nenuspręsta, kaip bus paaukštintas Briedis Makas, bet girdėti įvairiausių pasiūlymų: pradedant jo ragų pailginimu ir baigiant ledo ritulio šalmo užmaukšlinimu.