Nemokamas keliones po Europą laimėjo 76 aštuoniolikmečiai iš Lietuvos
76 aš­tuo­nio­lik­me­čiai iš Lie­tu­vos. Tiek jų at­rink­ta iš 918 pre­ten­den­tų ke­liau­ti po Eu­ro­pą ne­mo­ka­mai šiais me­tais. 2018 m. gruo­džio 11 d. bai­gė­si dvi sa­vai­tes tru­kęs Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ini­cia­ty­vos „Dis­co­ver EU“ an­tras eta­pas, per ku­rį par­aiš­kas iš vi­so spė­jo pa­teik­ti be­veik 80 000 jau­nuo­lių iš ES vals­ty­bių na­rių (tarp jų ir 918 iš Lie­tu­vos).

Remiantis atrankos kriterijais ir atsižvelgiant į kiekvienai ES valstybei narei nustatytą kvotą buvo atrinkti 14 536 jaunuoliai iš Europos šalių. Lietuvai skirti 76 nemokami bilietai.

Kaip skelbia Europos Komisija, artimiausiu metu bus susisiekta su antro etapo nugalėtojais, kad jie galėtų organizuoti savo keliones. Jaunuoliai galės keliauti pavieniui arba daugiausia penkių asmenų grupėje. Keliauti bus galima nuo 2019 m. balandžio 15 d. iki spalio 31 d., o kelionės trukmė galės būti iki 30 dienų. Daugelis jų keliaus geležinkeliais, tačiau išskirtiniais atvejais bus galima naudotis alternatyviomis transporto priemonėmis.

Be daugkartinio kelionės bilieto, jaunuoliai išvykdami gaus patarimų, kaip keliauti, ir galės susisiekti vieni su kitais socialiniais tinklais. Be to, jiems bus pranešta apie specialius pasiūlymus, pvz., nuolaidas bilietams į muziejus ar kultūros paveldo vietas, galimybę dalyvauti mokymuose ar jų lankomuose miestuose vietos gyventojų rengiamuose priėmimuose.

„DiscoverEU“ suteikia jaunuoliams, įskaitant palankių sąlygų neturinčius asmenis, prieinamą ir paprastą galimybę keliauti neformaliai – pavieniui arba mažomis grupelėmis. Aštuoniolikmečiams suteikiama galimybė pažinti Europos kultūros paveldą ir įvairovę, bendrauti su kitais jaunuoliais ir atrasti europinę tapatybę.

Ši iniciatyva pradėta įgyvendinti 2018 m. birželį, Europos Parlamentui patvirtinus parengiamąjį veiksmą, kuriam 2018 m. biudžete skirta 12 mln. eurų. Per pirmą paraiškų teikimo etapą galimybė keliauti po Europą suteikta maždaug 15 000 jaunuolių. Europos Parlamentas priėmė sprendimą 2019 m. biudžete iniciatyvai „DiscoverEU“ skirti 16 mln. eurų. Kitą paraiškų teikimo etapą Komisija planuoja pradėti 2019 m. vasarą. Vėliau Europos jaunimo portale bus paskelbtos konkrečios datos ir papildoma informacija.

2018 m. gegužės mėn. Komisija pasiūlė iniciatyvai „DiscoverEU“ iš kito ilgalaikio ES biudžeto 2021–2027 m. pagal būsimą programą „Erasmus+“ skirti 700 mln. eurų. Jeigu Europos Parlamentas ir ES Taryba tam pritartų, per tuos septynerius metus keliauti galėtų dar 1,5 mln. aštuoniolikmečių.