Mokiniai muziejuose lankysis nemokamai ilgesnį laiką
Sie­kiant su­da­ry­ti ge­res­nes są­ly­gas ug­dy­ti vai­kų ir jau­ni­mo kul­tū­ri­nes kom­pe­ten­ci­jas bei di­din­ti mu­zie­jų prie­ina­mu­mą, iki šių me­tų pa­bai­gos pra­tę­sia­ma ne­mo­ka­ma mu­zie­jų lan­ky­mo ini­cia­ty­va. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai pa­val­džiuo­se mu­zie­juo­se.

Kaip ir anksčiau, visi Lietuvos mokiniai pavieniui arba grupėmis nemokamai galės apžiūrėti nuolatines ekspozicijas. Jų bilietas bus mokinio pažymėjimas, rašoma pranešime spaudai.

Muziejų interneto svetainėse bus galima rasti išsamesnės informacijos, kurie nuo liepos pradžios ir toliau dalyvaus šioje iniciatyvoje.

Vasario-liepos mėnesiais, kai vyko pirmas muziejų „atvirų durų“ etapas, čia apsilankė 154 212 mokinių. Muziejų išlaidoms padengti Kultūros ministerija paskyrė 290 tūkst. eurų biudžeto lėšų.

Daugiausiai – 28 488 mokinių sulaukė Trakų istorijos muziejus, Lietuvos dailės muziejuje apsilankė 23 174, Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje – 14 571 ir Lietuvos nacionaliniame muziejuje – 14 345 mokiniai.

Iki šiol moksleiviai muziejus nemokamai galėjo lankyti tik rugsėjo 1-ąją. Kitomis dienomis bilietai kainavo pusę kainos (tokia pati nuolaida galioja ir studentams, privalomosios karo tarnybos kariams).