Kviečia stumbrų safaris
Kre­ke­na­vos re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja kvie­čia pa­tir­ti ne­pa­kar­to­ja­mų įspū­džių ste­bint lais­vė­je gy­ve­nan­čius stumb­rus. Nors juos taip pat ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne esan­čio Pa­ši­lių stumb­ry­no apt­va­ruo­se, ta­čiau, pa­sak šių žvė­rių ži­no­vo Ry­to Pa­pšio, žiū­rė­ti į lais­vė­je gy­ve­nan­čių gi­rių ga­liū­nų ban­dą ir ste­bė­ti juos apt­va­re yra ne­pa­ly­gi­na­mi da­ly­kai.

Anksčiau ėjęs Pašilių stumbryno stumbrininko pareigas, o šiuo metu dirbantis vyriausiuoju Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (VSTT) specialistu R. Papšys teigė, jog lapkričio ir gruodžio mėnesiais stumbrai tampa sėslesni, ilgiau užsibūna vienoje vietoje, todėl šis laikas yra palankiausias juos stebėti.

Tyrinėdamas stumbrų gyvenimą bei paplitimą laisvėje, per dieną R. Papšys neretai nuvažiuoja iki 150 kilometrų. „O stumbrai per parą sukaria apie aštuonis-dešimt kilometrų“, – sakė stumbrų žinovas. Tiems, kurie nori stebėti laisvėje gyvenančius stumbrus, R. Papšys patarė kreiptis į jį Krekenavos regioninio parko svetainėje nurodytu telefonu. Specialistas pasakys, kur vienu ar kitu metu reikėtų važiuoti grožėtis žvėrimis.

Anot žinovo, norinčiųjų vykti į vadinamąjį stumbrų safarį yra gana nemažai. Jis teigė, jog tokio žvėrių stebėjimo labiausiai pageidauja tie, kurie yra artimiau susipažinę su gamta, didesni jos gerbėjai. „Pats nesyk girdėjau, kad pamatę aptvaruose gyvenančius stumbrus ne vienas juos pavadino didelėmis karvėmis, ir tiek. Tačiau stebintieji laisvėje esančius žinduolius karvėmis jų nebevadina“, – sakė R. Papšys. Jis pabrėžė, jog šiuo metu Panevėžio ir Kėdainių rajonuose, vietovėse, esančiose tarp Naujamiesčio, Ramygalos, Krekenavos ir Kėdainių bei tarp Kėdainių ir Vandžiogalos, būriais vaikšto mažiausiai keturios stumbrų bandos, o iš viso priskaičiuojama iki 250–260 laisvėje gyvenančių stumbrų. Vykdantis jų stebėseną R. Papšys tvirtino stumbrus nuolat fotografuojantis. Vėliau pagal fotografijas jis bando atskirti vieną žvėrį nuo kito ir taip juos skaičiuoja.

R. Papšys teigė, jog nuo praėjusių metų lapkričio iki šiųmečio lapkričio – t. y. per vienus metus, po traukinių bei automobilių ratais žuvo aštuoni stumbrai. Jis pabrėžė, jog civilizacija, dažnėjantys eismo įvykiai žudo ne tik žmones, juose daugėja ir žvėrių žūčių.