Ko tik nepadarysi dėl draudimo pinigų...
Su­kčia­vi­mai dėl drau­di­mo pi­ni­gų ypač pa­pli­tę. Bet Slo­vė­ni­jo­je pa­siek­tas nau­jas to­kios veik­los ly­gis. Ša­lies par­ei­gū­nai su­ėmė mo­te­rį ir jos gi­mi­nai­tį, ku­rie, kaip įta­ria­ma, ty­čia nu­pjo­vė mo­te­riai ran­ką žie­di­niu pjūk­lu, kad gau­tų be­veik 400 tūkst. eu­rų sie­kian­čią drau­di­mo iš­mo­ką. 21 me­tų slo­vė­nei ir jos 29-erių gi­mi­nai­čiui gre­sia aš­tuo­ne­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mės už ban­dy­mą su­kčiau­ti.

„Su vienu iš bendrininkų ji tyčia žiediniu pjūklu amputavo sau plaštaką nuo riešo, tikėdamasi pateikti tai kaip nelaimingą atsitikimą“, – sakė policijos atstovas Valteris Zrinskis per spaudos konferenciją.

Manoma, kad šį planą moteris parengė kartu su trimis savo giminaičiais netrukus, kai grupė pasirašė gyvybės ir sveikatos draudimo sutartis su penkiomis skirtingomis draudimo kompanijomis. Visi keturi sąmokslo organizatoriai buvo sulaikyti, bet vėliau du jų paleisti.

Moteris tikėjosi gauti vienkartinę 380 tūkst. eurų kompensaciją ir dar maždaug po 3 tūkst. eurų kas mėnesį iki gyvenimo pabaigos.

Kaip nurodė policija, iš pradžių įtariami aferistai tyčia paliko nurėžtą plaštaką ir neatvežė jos į ligoninę, nes tikėjosi triskart didesnės kompensacijos už sukeltą nuolatinį nedarbingumą. Tačiau pareigūnai spėjo laiku atvežti nupjautą ranką ir vienos Liublianos ligoninės chirurgai ją sėkmingai prisiuvo.