Kazachų liaudies pasakos pristatytos Vilniaus universiteto vaikų ligoninės pediatrijos skyriuje
Prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ini­ci­juo­tos ak­ci­jos „Kny­gų Ka­lė­dos“ pri­si­dė­jo Ka­zachs­ta­no Res­pub­li­kos am­ba­sa­da Lie­tu­vo­je ir gruo­džio 19 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės San­ta­ros kli­ni­kų fi­lia­lo Vai­kų li­go­ni­nė­je pri­sta­tė pir­mą­jį ka­za­chų liau­dies pa­sa­kų rin­ki­nį vai­kams lie­tu­vių kal­ba, sa­ko­ma pra­ne­ši­me spau­dai. 

Kazachstano ambasadorius Lietuvoje Viktoras Temirbajevas padovanojo vaikams pirmuosius knygų egzempliorius, taip pat įteikė saldžių kalėdinių dovanų bei palinkėjo jiems kuo greičiau pasveikti.

Bernadeta Lukošiūtė – Teta Beta

Vėliau garsi televizijos ir radijo diktorė Bernadeta Lukošiūtė – Teta Beta, su kurios vedama laida „Labanakt vaikučiai“ užaugo ne viena Lietuvos vaikų karta, perskaitė vaikams keletą istorijų iš pasakų personažų gyvenimo.

Knygos, kurias spausdino leidykla ŽARA, netrukus pasieks didžiąsias Lietuvos bibliotekas. Su knyga bus galima susipažinti ir Vilniaus knygų mugėje 2019-ųjų vasarį.

.