Ką reikia žinoti apie vaiko fotografijų viešinimą
Vai­ko tei­sę į at­vaiz­dą ir pri­va­tų gy­ve­ni­mą vie­šai skel­biant in­for­ma­ci­ją tie­sio­giai už­ti­kri­na Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mas. Ja­me nu­sta­ty­ta, jog sie­kiant ne­pa­žeis­ti as­mens tei­sių, ap­sau­go­ti jo gar­bę ir oru­mą ren­kant ir vie­šai skel­biant in­for­ma­ci­ją, drau­džia­ma fil­muo­ti, fo­tog­ra­fuo­ti vai­ką ar da­ry­ti jo gar­so ir vaiz­do įra­šus be nors vie­no iš tė­vų, glo­bė­jų (rū­pin­to­jų) ir pa­ties vai­ko su­ti­ki­mo.

Vaiko atvaizdo panaudojimas nesant bent vieno iš vaiko atstovų pagal įstatymą sutikimo, laikytinas vaiko teisės į atvaizdą pažeidimu. Esant vieno iš vaiko atstovų pagal įstatymą sutikimui, antrasis iš tėvų, nesutinkantis su vaiko atvaizdo panaudojimu, tokį nesutikimą turi teisę ginčyti teismine tvarka bei reikalauti nutraukti veiksmus, susijusius su atvaizdo naudojimu bei prašyti atlyginti turtinę ir neturtinę žalą, rašoma pranešime spaudai.

Tačiau net ir esant abiejų tėvų sutikimui, internete paskelbtos vaiko nuotraukos ar vaizdo įrašai neturi žeminti vaiko garbės ir orumo.

Tačiau net ir esant abiejų tėvų sutikimui, internete paskelbtos vaiko nuotraukos ar vaizdo įrašai neturi žeminti vaiko garbės ir orumo. Bet kuriuo atveju atsakomybė už viešoje interneto erdvėje paskeltus vaiko atvaizdus tenka pirmiausia vaiko tėvams ar globėjams, todėl už neatsakingą vaiko atvaizdo naudojimą tėvams ar globėjams gali būti taikoma administracinė atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse.

Galimi pavojai vaiko privatumui – tapatybės vagystė, elektroninis sukčiavimas, duomenų išviliojimas, elektroniniai grasinimai, patyčios, seksualinis viliojimas, elektroninis persekiojimas, neteisėtas asmens duomenų ar atvaizdo naudojimas, nepageidautini pranešimai.

Svarbu įvertinti konkrečios nuotraukos (atvaizdo) pobūdį, ar tikrai būtina ją skelbti ir kokiu tikslu tai daroma. Taip pat atidžiai pasirinkti socialinius tinklus, kuriuose bus skelbiamos vaiko nuotrauka (atvaizdas). Jei įmanoma nustatyti socialinio tinklo naudotojų grupę, kuri galės matyti vaiko nuotrauką (atvaizdą). Taip siūlytina internete skelbti „prastesnės kokybės“ nuotraukas, arba nuotraukas, kuruos gali būti žymimos vandens ženklais, arba pateikiamos mozaikos stiliumi, arba programiniu kodu uždrausti nuotraukų kopijavimą bei imtis kitų prieinamų nuotraukos plagiavimo apsaugos priemonių.

Be to, vaikai gali būti fotografuojami ir filmuojami tik tinkamai apsirengę. Iš jų neturi būti šaipomasi bei kitaip žeminama jų garbė ir orumas.

Be to, vaikai gali būti fotografuojami ir filmuojami tik tinkamai apsirengę. Iš jų neturi būti šaipomasi bei kitaip žeminama jų garbė ir orumas. Taip pat reikia įvertinti, kokią įtaką nuotrauka ar vaizdo įrašas gali turėti vaikui augant ir keičiantis jo asmenybei. Rekomenduotina pasiklausti paties vaiko nuomonės, jei jis sugeba ją suformuoti, ar jis sutinka ir nori, kad jos nuotraukos būtų talpinamos viešoje interneto erdvėje. Tais atvejais, kai vaiko nuomonė skiriasi nuo tėvų nuomonės, turi būti vadovaujamasi vaiko interesais. Todėl dėdami vaiko nuotraukas (atvaizdus) į socialinius tikslus tėvai turi elgtis atsakingai ir pirmiausia turi atsižvelgti į geriausius vaiko interesus.

Tėvų sutikimas fotografuoti vaiką nereiškia, kad jie sutiko, kad vaiko nuotraukos būtų skelbiamos ir teikiamos kitiems asmenimis. Apie paskelbtą atvaizdą turi žinoti tėvai arba teisėti jų atstovai. Taip pat turi būti nurodoma, kam ji bus naudojama. Tėvai neturi teisės kitų vaikų nuotraukų naudoti kitais tikslais (ne asmeniniais), jų publikuoti be jų sutikimo.