Galima pamatyti popiežiaus dovaną Lietuvai
Vals­ty­bės pa­ži­ni­mo cen­tre, įsi­kū­ru­sia­me pre­zi­den­tū­ros rū­mų an­samb­ly­je, eks­po­nuo­ja­ma po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus do­va­na Lie­tu­vai, ku­rią Šven­ta­sis Tė­vas įtei­kė pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei is­to­ri­nio vi­zi­to Lie­tu­vo­je me­tu. 

Popiežiaus Pranciškaus dovana – mozaikos, esančios Vatikane, Šv. Petro Bazilikoje, kopija. Originali mozaika datuojama IX-uoju amžiumi, puošia Šv. Petro kapą po Popiežiaus altoriumi, rašoma pranešime spaudai.

Paveiksle vaizduojamas Jėzus Kristus – mokytojas. Rankose jis laiko evangeliją, kurioje atsiveria žodžiai: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“ (Jn 14:6) bei „Kas tiki mane – nors ir numirtų, bus gyvas.“ (Jn 11:25). Prie šio kūrinio Vatikano mozaikos studija dirbo kovo-birželio mėnesiais, naudodama tradicinę mozaikos kūrimo techniką. Paveikslo plotis – 40 cm, o aukštis – 50 cm.

Vykstant valstybės vadovo vizitams į užsienio šalį ar priimant užsienio svečius Lietuvoje, vienas iš būdų išreikšti pagarbą ir sustiprinti vadovų tarpusavio ryšį yra apsikeitimas oficialiomis dovanomis. Tai senųjų civilizacijų laikus siekianti diplomatinė tradicija, kuri padeda šalių vadovams parodyti abipusius jausmus ir kartu pristatyti savo šalį. Oficialios dovanos gali būti pačios įvairiausios – nuo knygų ir liaudies menininkų darbų iki brangakmenių ar aukso papuošalų. Prezidentė Dalia Grybauskaitė Šventajam Tėvui jo vizito metu kaip dovaną įteikė Lietuvos nepriklausomybės simbolį – Laisvės varpą ir kūrinio „Gloria Lietuvai“ įrašą.