Didžiojoje Britanijoje parduodamas išskirtinis skandalingos knygos egzempliorius
1960 me­tais Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je vy­ko be­ne gar­siau­sias teis­mas dėl li­te­ra­tū­ros kū­ri­nio „pa­do­ru­mo“. Lei­dyk­la „Pen­guin Books“ už Da­vi­do Her­ber­to Law­ren­ce'o skan­da­lin­go­jo ro­ma­no „Le­di Ča­ter­li mei­lu­žis“ iš­spaus­di­ni­mą bu­vo pa­trauk­ta bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn. Da­bar per auk­cio­ną bus ga­li­ma įsi­gy­ti nag­ri­nė­jant by­lą tei­sė­jo nau­do­tą ro­ma­no ko­pi­ją, ku­rio­je pa­žy­mė­tos vi­sos „ne­pa­do­riau­sios“ kny­gos vie­tos.

Aukcionas vyks spalio 30 dieną ir tikimasi, kad knygos egzempliorius bus parduotas už 10–15 tūkst. svarų (11,2 – 16,8 tūkst. eurų).

1959 metais Didžiojoje Britanijoje buvo priimtas „Nepadorių leidinių aktas“, pagal kurį tekstas buvo laikomas nepadoriu, „jei jis, kaip visuma, tvirkina ir morališkai gadina“ jį skaitančius asmenis.

Tikimasi už knygą, maišelį ir teisėjo žmonos komentarus gauti 10-15 tūkst. svarų.Sotheby's nuotrauka

Po metų „Penguin Books“ išleido „Ledi Čaterli meilužį“, kuriame pasakojama apie aistringą aristokratės ir jos vyro eigulio romaną. Romane labai detaliai aprašomi pagrindinių veikėjų lytiniai santykiai ir vartojami žodžiai, kurie tais laikais buvo laikomi nespausdintinais.

Teisme prokuroras, kreipdamasis į prisiekusiųjų žiuri, klausė: „Ar leistumėte šią knygą skaityti savo jauniems sūnums, jaunoms dukroms – nes mergaitės, kaip ir berniukai, gali skaityti? Ar tai knyga, kurią turėtumėte savo namuose? Ar norėtumėte, kad tokią knygą skaitytų jūsų žmona ar tarnai?“

O štai gynyba savo ruožtu liudininkais pakvietė 35 garsius literatūros pasaulio atstovus, kad jie pateiktų savo vertinimą dėl knygos.

Bylą nagrinėjančio teisėjo sero Lawrence'o Byrne'o žmona ledi Dorothy Byrne perskaitė romaną už savo vyrą ir jam ant atskirų lapelių sužymėjo visas vietas, kuriose kalbama apie lytinius santykius. Teigiama, kad ji taip pat pasiuvo damastinį maišelį, kuriame jos vyras nešiojosi knygą į teismo salę, kad žiniasklaidos atstovai nenufotografuotų teisėjo su skandalinga knyga rankose. Aukcionų namai „Sotheby's“ spalio 30 dieną parduos knygą, maišelį ir teisėjo žmonos pastabas.

Tai jau ne pirmas kartas, kai šis knygos egzempliorius parduodamas aukcione. 1993 metų gruodį jis buvo parduotas už 4370 svarų (4900 eurų). Tuomet tai buvo didžiausia suma, kada nors sumokėta už knygą minkštais viršeliais.

Prisiekusiųjų žiuri tereikėjo 3 valandų, kad ji sugrįžtų su leidyklą išteisinančiu verdiktu. „Sotheby's“ teigimu, nors teisėjo L. Byrne'o apibendrinamoji kalba „buvo teisinga, jo asmeninis požiūris, be jokių abejonių, atsiskleidė jam atsisakius priteisti bylinėjimosi išlaidas“. Dėl to leidyklai buvo įteikta nemenka sąskaita. Tačiau „Penguin“ vos per vieną dieną sugebėjo parduoti visas 200 tūkst. pirmojo knygos leidimo kopijų. Per dvejus metus buvo parduota 2 mln. knygos kopijų.