Devintoji Gailių klano premija – už Dviračio išradimą
Ko­vo 5 d. 18 val. Na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus sa­lė­je (Ar­se­na­lo g. 1, Vil­nius) Gai­lių kla­nas kvie­čia į Gai­lių kla­no pre­mi­jos įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­ją. De­vin­to­ji Gai­lių kla­no pre­mi­ja bus įteik­ta „DVI­RA­ČIO ŽI­NIOMS“ už Dvi­ra­čio iš­ra­di­mą. Gi­ria­mą­jį žo­dį tars Vil­niaus uni­ver­si­te­to ir Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to po­li­to­lo­gas doc. dr. Maž­vy­das Jas­trams­kis, ce­re­mo­ni­jai va­do­vaus Ri­das Ja­siu­lio­nis, ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­vaus cho­ras „Ai­di­ja“ (va­do­vas Ro­mual­das Gra­ži­nis) su spe­cia­lia prog­ra­ma.

Gailių klano premija kasmet skiriama už viešojo gyvenimo refleksijas žodžiais arba darbais. Anksčiau premijos laureatais yra tapęs visuomenės apžvalgininkas Tomas Daugirdas, ekonomistė ir politikė, šiuo metu – kandidatė į prezidentes Ingrida Šimonytė, žurnalistė Rita Miliūtė, istorikas ir redaktorius Nerijus Šepetys ir kiti visuomenės, kultūros, žiniasklaidos veikėjai.

Gailių klaną sudaro Antanas Gailius ir Danutė Gailienė, jų vaikai su sutuoktiniais, vaikais, įvaikiais ir globotiniais, ir visi tolimesni tiesioginiai jų palikuoniai. Premiją skiriant, balsuoja tie Klano nariai, kurie yra įgiję aukštąjį išsilavinimą.

Premiją sudaro diplomas ir sidabro medalis. Pagal įstatus premija nėra ir niekada nebus piniginis apdovanojimas.