A. Juozaičio Lietuva: 2,8 mln laukiančių rūpintojėlių ir milijonas Vakaruose duoneliaujančių vyčių
Lie­tu­va spar­čiai tuš­tė­ja, bet yra vil­ties, kad ji ga­li at­gim­ti, kaip taip įvy­ko prieš 100 me­tų, kuo­met Lie­tu­vą su­kū­rė knyg­ne­šių są­jū­dis. Ir kad tai ga­li įvyk­ti – vil­ties su­tei­kia pa­ti is­to­ri­ja, ku­ri lin­ku­si kar­to­tis. To­kio­mis min­ti­mis iš sa­vo nau­jo­sios kny­gos „Tė­vy­nės tuš­tė­ji­mo me­tas“ spa­lio 23 die­ną ra­jo­no vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je da­li­no­si pats jos au­to­rius, fi­lo­so­fas, spor­ti­nin­kas, vie­nas iš Lie­tu­vos Per­sit­var­ky­mo Są­jū­džio kū­rė­jų ir ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­rys, o da­bar ir kan­di­da­tas į ša­lies pre­zi­den­tus Ar­vy­das Juo­zai­tis.

Savo knygą jurbarkiečiams jis pristatė kaip kasdienybės dienoraštį, kurį jis rašė 17 metų, nuo 2000 metų iki 2017 metų. „Tai kardiograma, kas vyksta pasaulyje, su Lietuva ir su mumis“, – sakė jis. A. Juozaičiui parodyti knygos susirinkusiems nepavyko. Paaiškėjo, kad abu knygos egzemplioriai paimti skaityti. A. Juozaitis dėl to nenuliūdo. „Ačiū Dievui. Vadinasi, skaito“, – šypsojosi jis.

Filosofas kalbėjo apie pavojingą metą išgyvenančią valstybę, kuomet laisvės kaina yra 1 milijonas savo tėvynę palikusių žmonių. Bet šalis tuštėja ne tik kaip indas. Pasak A. Juozaičio, tuštėja dvasinės koordinatės, kurios paremtos dviem simboliais – Vyčiu ir rūpintojėliu. Jo žodžiais, šie du simboliai Lietuvą traukė per šimtmečius. „Tas rūpintojėlis yra mes, kurie lieka tėvynėje, kurie laukia sugrįžtančių Vyčių, kurie negrįš. Tie vyčiai pajudėjo vakarų kryptimi“, – kalbėjo svečias, dėliodamas niūrų šalies vaizdą, kuomet jauna energija išteka į Vakarus.

mūsųlaikas.lt