15 įdomių Izaoko Niutono citatų
Fi­zi­kas, ma­te­ma­ti­kas, as­tro­no­mas, al­che­mi­kas, fi­lo­so­fas Izao­kas Niu­to­nas yra vie­nas gar­siau­sių vi­sų lai­kų moks­li­nin­kų. Jis ži­no­mas dėl sa­vo dar­bųs aiš­ki­nant gra­vi­ta­ci­ją, Niu­to­no dės­nių, ku­riais re­mia­si vi­sa kla­si­ki­nė me­cha­ni­ka, ir in­teg­ra­li­nio bei di­fe­ren­cia­li­nio skai­čia­vi­mo. I. Niu­to­nas per sa­vo il­gą gy­ve­ni­mą nu­vei­kė iš­ties daug. Štai 15 įdo­miau­sių jo ci­ta­tų.

1. Net jei nebūtų jokių kitų įrodymų, vien nykštys mane įtikintų, kad Dievas egzistuoja.

2. Genialumas yra kantrybė.

3. Jei ir mačiau daugiau nei kiti, tai tik dėl to, kad stoviu ant milžinų pečių.

4. Mes statome per daug sienų ir nepakankamai tiltų.

5. Platonas yra mano draugas, Aristotelis yra mano draugas, bet geriausias mano draugas yra tiesa.

6. Tiesa yra tylos ir meditacijos vaisius.

7. Mano galios yra įprastos. Tik jų panaudojimas man atneša sėkmę.

8. Joks didelis atradimas nebuvo pasiektas be drąsaus spėjimo.

9. Galiu apskaičiuoti dangaus kūnų judėjimą, bet ne žmonių kvailumą.

10. Gravitacija paaiškina planetų judėjimą, bet ne tai, kas planetas išjudina.

11. Aš esu tik paplūdimyje žaidžiantis vaikas, kol didžiuliai tiesos vandenynai driekiasi prieš mane neatrasti.

12. Klaidas slepia ne menas, o menininkai.

13. Tai, ką mes žinome, tėra lašas, ko nežinome – vandenynas.

14. Visada tiesa yra paprastumas, o ne įvairovė ir sumaištis.

15. Dievas sukūrė viską pagal skaičius, svorį ir matmenis.