Popiežius vizito programą pakoregavo Vilniaus geto likvidavimo 75-osios metinės
Taip jau su­ta­po, kad po­pie­žius Pra­nciš­kus Lie­tu­vo­je lan­ky­sis, kai bus mi­ni­ma Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­min­ties die­na. Šie­met ji ne ei­li­nė – Vil­niaus ge­tas bu­vo lik­vi­duo­tas prieš 75-erius me­tus, 1943 me­tų rug­sė­jo 23-ąją. Nors iš pra­džių šiai da­tai ne­bu­vo skir­tas dė­me­sys, o ir da­bar nė­ra pa­ki­ti­mų vie­šai skel­bia­mo­je prog­ra­mo­je, ta­čiau tei­gia­ma, kad po­pie­žius pa­gerbs ne tik so­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos, bet ir ho­lo­kaus­to au­kas.

Popiežius Pranciškus Lietuvoje lankysis rugsėjo 22–23 d. Šiuo metu viešai skelbiamoje jo vizito programoje nurodoma, kad rugsėjo 23-iąją popiežius apsilankys Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje Vilniuje, kur jis sustos pasimelsti prie kalinių kamerų, o vėliau atvyks prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms, kur kartu su Lukiškių aikštėje susirinkusiais žmonėmis melsis už visus kalėjusius ir žuvusius dėl Lietuvos laisvės. Apie šventojo tėvo apsilankymą tam tikrose vietose, susijusiose su Lietuvos žydų genocido aukų atminties diena, iki šiol nėra oficialios informacijos.

Vis dėlto Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkės sekretoriato vadovė Monika Antanaitytė teigė, kad Lietuvos žydų bendruomenė kontaktavo su Nunciatūra bei Vilniaus arkivyskupijos kurija, pristatė šio klausimo aktualumą Vyriausybėje ir turimais kontaktais perdavė popiežiui laišką – kvietimą aplankyti Panerius minint Vilniaus geto sunaikinimo 75 metų sukaktį.

„Manome, kad Popiežiaus valstybinio vizito metu turėtų būti atsižvelgta, jog rugsėjo 23-ioji Lietuvos istorijoje buvo ypatingai skaudi, primenanti apie skaudžias Holokausto pasekmes – šią dieną buvo likviduotas Vilniaus getas. Lietuvos žydų bendruomenę nustebino, jog nebuvo atsižvelgta į šią valstybinę datą formuojant vizito programą. Tačiau praėjusią savaitę Nunciatūra informavo bendruomenės Pirmininkę, jog Popiežius rugsėjo 23-iąją pagerbs Holokausto aukų atminimą. Vis dar laukiame kol tai atsispindės viešai skelbiamoje Popiežiaus programoje“, – LŽ teigė Monika Antanaitytė.

Pasiteiravus, ar rugsėjo 23-ąją į popiežiaus vizito programą bus įtrauktas Holokausto aukų pagerbimas ar Vilniaus geto likvidavimo minėjimas, Vilniaus arkivyskupijos komunikacijos specialistė Santa Kančytė teigė, kad popiežius Pranciškus „tikrai yra informuotas ir apie tai, jog Lietuvoje rugsėjo 23 d. minima Lietuvos žydų genocido diena, prisimenant prieš 75-erius metus vykdytą siaubingą Vilniaus geto likvidavimo nusikaltimą. Neabejojame, kad Šventasis Tėvas apsispręs, kokiu būdu paminėti šį svarbų istorijos įvykį.“

Patikslinta popiežiaus vizito programa bus paskelbta rugsėjo pradžioje.

Lietuvos žydų bendruomenė informavo, kad „vertina Jo Šventenybės popiežiaus Pranciškaus artėjantį ganytojišką ir valstybinį vizitą į Lietuvą kaip svarbų pripažinimo gestą, istorinės reikšmės įvykį šiais metais valstybingumo šimtmetį mininčiai mūsų Tėvynei.“

Lietuvos žydų bendruomenė rugsėjo 23-ąją planuoja pradėti Holokausto aukų vardų skaitymu Vilniaus choralinėje sinagogoje, po to seks Icchoko Rudaševskio Vilniaus geto dienoraščio skaitymai – tiesa, vieta dar bus patikslinta. 14.00 val. turėtų vykti atminimo ceremoniją Paneriuose.

„Tuo metu turėtų visame Vilniuje turėtų suskambėti sirena primenanti apie Holokausto tragediją, kviečianti Lietuvos piliečius tylos ir apmąstymo minutei. Šis klausimas derinamas su Vilniaus miesto savivaldybe“, – pasakojo Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkės sekretoriato vadovė.