Popiežius, važiuodamas papamobiliu iš Aušros Vartų į Katedros aikštę, neplanuotai sustojo palaiminti ligonių
Po­pie­žius, va­žiuo­da­mas pa­pa­mo­bi­liu iš Auš­ros Var­tų į jau­ni­mo su­si­ti­ki­mą Ka­ted­ros aikš­tė­je, ne­pla­nuo­tai su­sto­jo pa­lai­min­ti Pal. Kun. My­ko­lo So­poč­kos hos­pi­so ini­cia­ty­vos.

Hospiso ligoniai, artimieji, darbuotojai, savanoriai ir bičiuliai visi drauge sudarė gyvą rožinį, kurio ilgis siekė net 50 metrų. Popiežius Pranciškus priėjo prie kiekvieno sunkiai sergančio ir mirštančio ligonio ir jį palaimino.

Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospiso iniciatyva prasidėjo jau rugsėjo 13 d. ir joje dalyvavo penki paliatyviosios pagalbos centrai iš visos Lietuvos.