Papamobiliai – jau Lietuvoje
Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą į Lie­tu­vą iš Ai­ri­jos, Pa­sau­li­nio šei­mų su­si­ti­ki­mo, bu­vo at­vež­ti du pa­pa­mo­bi­liai. Vie­nas bus nau­do­ja­mas rug­sė­jo 22 ir 23 die­no­mis Vil­niu­je, ki­tas – rug­sė­jo 23 d. Kau­ne. Pa­pa­mo­bi­lis (it. pa­pa­mo­bi­le < pa­pa – po­pie­žius + (au­to)mo­bi­le – au­to­mo­bi­lis) yra pon­ti­fi­ko trans­por­to prie­mo­nė, nau­do­ja­ma di­des­nių su­si­bū­ri­mų me­tu, kad Šven­ta­sis Tė­vas bū­tų kuo ar­čiau žmo­nių.

Popiežių Pranciškų vizito Lietuvoje metu saugos Vadovybės apsaugos departamento darbuotojai.

Papamobiliai, rugsėjo 22–23 dienomis riedėsiantys Vilniaus ir Kauno gatvėmis, bus pažymėti registracijos numeriu „SCV 1“. SCV – tai pavadinimų „Stato della Città del Vaticano“ (italų k.) arba „Status Civitatis Vaticanae“ (lotynų k.), t. y. Vatikano Miesto Valstybės pavadinimo sutrumpinimas. Tuo pačiu numeriu ženklinami ir kiti popiežiaus Pranciškaus automobiliai.

Popiežius Pranciškus atvyksta į Baltijos šalis visų pirma pasimatyti su žmonėmis. Todėl daug kur jis, atsisakęs uždaros transporto priemonės, sveikindamasis su žmonėmis, iš lėto keliaus papamobiliu. Visi žmonės kviečiami pasitikti pravažiuojantį popiežių ir į nurodytas Vilniaus bei Kauno gatves ateiti nešdamiesi Lietuvos vėliavas, sveikinti popiežių džiugiais šūksniais, dainomis ar giesmėmis.

Sutikti popiežių kelyje bus galima:

VILNIUJE:

– Šeštadienį, rugsėjo 22 d., 16.45 val., kelyje nuo Aušros Vartų iki Katedros a.: M. Daukšos g.-Žiuprionių g.-Subačiaus g.-Maironio g.-B. Radvilaitės g.-Šventaragio g.-Katedros a.

– 18.30 val. kelyje nuo Katedros iki Apaštalinės nunciatūros: T. Vrublevskio g.-Arsenalo g.-T. Kosciuškos g.

– Sekmadienį, rugsėjo 23 d., 17.45 val., kelyje nuo Lukiškių a. iki Apaštalinės nunciatūros: Gedimino pr.-T. Vrublevskio g.-Arsenalo g.-T. Kosciuškos g.

KAUNE:

– Sekmadienį, rugsėjo 23 d. 14.20 val. iš Kauno arkivyskupijos kurijos į Kauno arkikatedrą: Rotušės a.-M. Valančiaus g.

Po to, kai 1981 m. Šv. Petro aikštėje, Vatikane, buvo pasikėsinta į popiežių Joną Paulių II, papamobilis pradėtas naudoti ir saugumo sumetimais. Stiklai, anksčiau turėję saugoti popiežiaus galvos apdangalą nuo vėjo, tapo neperšaunami.

Nepaisant šio įvykio, tiek Jonui Pauliui II, tiek jo įpėdiniams Benediktui XVI ir Pranciškui visuomet patiko būti arčiau žmonių. Į Lietuvą atvyksiantis Bažnyčios vadovas, Vatikane ir užsienio šalyse sveikindamas tikinčiųjų minias, važinėja atviru papamobiliu.