Paaiškėjo, kokios oro linijos skraidins popiežių į Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes
Oro li­ni­jų bend­ro­vė „air­Bal­tic“ tu­rės gar­bę or­ga­ni­zuo­ti Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus ir jo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos ke­lio­nę į Lie­tu­vą, Lat­vi­ją ir Es­ti­ją. Pir­mą kar­tą „air­Bal­tic“ is­to­ri­jo­je lėk­tu­vas Air­bus A220–300 skrai­dins Po­pie­žiaus de­le­ga­ci­ją tarp Bal­ti­jos ša­lių sos­ti­nių ir at­gal į Ita­li­jos sos­ti­nę Ro­mą.

„airBaltic“ taps oficialiu Popiežiaus delegacijos oro vežėju vizito Baltijos šalyse metu. Mums tai didžiulė garbė ir pasididžiavimas. Tai bus reikšmingas vizitas, nes visos trys Baltijos šalys šįmet švenčia savo šimtmečius“, – teigia „airBaltic“ direktorius Martin Gauss.

„airBaltic“ rugsėjo 24–25 dienomis rūpinsis delegacijos kelione iš Vilniaus į Rygą, į Taliną ir iš Talino į Romą.