Ukraina išplėtė sankcijas Rusijai
Ukrai­nos pre­zi­den­tas Pe­tro Po­ro­šen­ka tre­čia­die­nį pa­tvir­ti­no Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ta­ry­bos (SNBO) pa­siū­ly­tas nau­jas sank­ci­jas šim­tams Ru­si­jos su­bjek­tų ir as­me­nų, įskai­tant par­la­men­to va­do­vus.

Pasak SNBO, sankcijos buvo paskelbtos 294 juridiniams subjektams ir 848 fiziniams asmenims, prisidėjusiems prie tilto statymo aneksuotame Kryme; incidento Azovo jūroje, per kurį buvo suimti ukrainiečių jūreiviai ir perimti trys laivai; rinkimų organizavimo separatistų kontroliuojamose Ukrainos teritorijose ir aneksuotame Kryme.

Taip pat bus taikomi suvaržymai asmenims, pažeidusiems Ukrainos įstatymus dėl įvažiavimo į Krymą, platinantiems „antiukrainietiškus“ leidinius ir „neteisėtai naudojantiems Ukrainai priklausančius muziejų eksponatus“.

„Ukrainos SNBO taip pat ėmėsi baudžiamųjų priemonių prieš atskirus fizinius ir juridinius asmenis, kuriems sankcijas paskelbusios ES, JAV ir Kanada“, – sakoma agentūros išplatintame pareiškime.

Be to, buvo įvestos sankcijos keturiems bankams, naudojantiems „valstybės agresorės kapitalą“.

Anot SNBO, tuo pat metu buvo panaikintos baudžiamosios priemonės 8 juridiniams asmenims.