Savaitės fotokaleidoskopas
„BRE­XI­TAS“B­ri­tė Vest­mins­te­ry­je pro­tes­tuo­ja prieš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės iš­sto­ji­mą iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES). Pra­ėjus be­veik tre­jiems me­tams nuo re­fe­ren­du­mo, ku­ria­me gy­ven­to­jai nu­spren­dė iš­sto­ti iš Bend­ri­jos, ir li­kus dviem sa­vai­tėms iki su­tar­tos pa­si­trau­ki­mo da­tos, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je vis dar tvy­ro chao­sas. Tre­čia­die­nį ša­lies įsta­ty­mų lei­dė­jai at­me­tė „Bre­xi­to“ be su­si­ta­ri­mo ga­li­my­bę, o mi­nis­trė pir­mi­nin­kė The­re­sa May pa­skel­bė, kad ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis tre­čią­kart pa­siū­lys par­la­men­tui sa­vo pla­ną dėl iš­sto­ji­mo iš ES są­ly­gų.

PROTESTAI

PROTESTAI /

Tūkstančiai žmonių sekmadienį Rusijoje protestavo prieš interneto apribojimus. Masinis mitingas Maskvoje ir mažesnės demonstracijos kituose miestuose buvo organizuotos žemiesiems parlamento rūmams nubalsavus už teisės aktą, numatantį, kad Rusijos interneto duomenų srautas nebebūtų nukreipiamas per užsienio serverius, siekiant užtikrinti didesnį kibernetinį saugumą. Baiminamasi, kad taip kuriamos sąlygos įvesti visišką internetinio turinio cenzūrą ir kad šalis bus izoliuota nuo pasaulio kaip Šiaurės Korėja.

VENESUELA

VENESUELA /

Venesuelos opozicijos lyderio, Juano Guaido, pasiskelbusio šalies prezidentu, rėmėja kalbasi su policijos pareigūnu per demonstraciją sostinėje Karakase. Vakar Venesuelos viešojo sektoriaus darbuotojai paraginti grįžti į darbą po priverstinės pertraukos, kurią teko daryti dėl beprecedenčių elektros energijos tiekimo sutrikimų, dar labiau padidinusių visuomenės nepasitenkinimą prezidentu Nicolas Maduro. Viešojo sektoriaus darbuotojai priverstinių atostogų buvo išleisti praėjusį penktadienį – kitą dieną po to, kai elektros tiekimas nutrūko 22-jose iš 23-jų šalies valstijų.

SPALVOS

SPALVOS (apkirpti) /

Savaitgalį Jungtinėse Valstijose buvo švenčiama „Holi“. Tai tradicinė indų šventė, ji dar vadinama Spalvų festivaliu ir žymi pavasario pradžią. Indijoje tai populiariausia metų šventė. Dalyviai vieni ant kitų barsto dažų miltelius, purškia juos iš specialių buteliukų ir teplioja kur tik papuola. Po festivalio žmonės dar kelias dienas vaikšto aplipę dažais, kurie ne taip ir lengvai nuplaunami nuo veido, plaukų ar rūbų.

RINKIMAI

RINKIMAI (apkirpti) /

Moteris stebi šokėjų pasirodymą rinkimų į Šiaurės Korėjos parlamentą dieną. Valstybinė žiniasklaida skelbia, kad savaitgalį balsavo 99,99 proc. piliečių. Tai dar aukštesnis rodiklis, palyginti su ankstesniais parlamento rinkimais, po kurių skelbta, kad balsavo 99,97 proc. balso teisę turinčių gyventojų. Šiaurės Korėjoje kas penkerius metus renkamas beveik jokios įtakos šalyje neturintis parlamentas. Balsavimo apygardose gyventojai renkasi tik iš vieno valdžios patvirtino kandidato – balsuoja už jį arba prieš jį. Tiesa, balsuojančiųjų prieš pasitaiko labai retai.