Rusijos Komunistų partijos šalininkai protestuoja prieš Kremliaus politiką
Ke­li tūks­tan­čiai Ru­si­jos Ko­mu­nis­tų par­ti­jos ša­li­nin­kų šeš­ta­die­nį Mask­vo­je pro­tes­ta­vo prieš vy­riau­sy­bės po­li­ti­ką, o kai ku­rie mi­tin­go da­ly­viai už­si­puo­lė pre­zi­den­tą Vla­di­mi­rą Pu­ti­ną, rei­ka­lau­da­mi jo as­me­ni­nės at­sa­ko­my­bės dėl iš­si­ke­ro­ju­sios ko­rup­ci­jos ir kai­nų au­gi­mo.

Komunistai ragino rusus visoje šalyje išeiti į gatves ir protestuoti prieš naujausius represyvius įstatymus bei prastėjančius pragyvenimo standartus.

Mitinge Maskvoje, kuriam vadovavo 74 metų komunistų lyderis Genadijus Ziuganovas, buvo ir jaunų, ir pagyvenusių protestuotojų.

Panašūs protestai vyko ir kituose Rusijos miestuose.

„Žiūrėjau į Putino istorinį valdymą ir supratau, kad jis per pastaruosius 20 metų nieko gera šaliai nepadarė“, – sakė vienas Maskvos protestuotojų Sergejus Terešinas, kuris kaltino V. Putiną dėl korupcijos ir augančio skurdo.

„Negaliu pasitikėti tokiu lyderiu“, – sakė šis 25 metų inžinierius.

Kritikai teigia, kad Kremlius griežtina priemones prieš oponentus, taip norėdamas kompensuoti V. Putino populiarumo smukimą didėjant ekonominėms problemoms.

Šią savaitę V. Putinas pasirašė įstatymus, su kuriais teismai gali skirti baudas ir trumpas įkalinimo bausmes žmonėms, pademonstravusiems nepagarbą valdžiai, ir blokuoti žiniasklaidos priemones už „melagingų naujienų“ skelbimą.

Netrukus po to, kai V. Putinas pernai buvo perrinktas ketvirtai kadencijai Kremliuje, jo vyriausybė padidino pridėtinės vertės mokestį ir – pirmą kartą nuo 4-ojo dešimtmečio – pensinį amžių, taip išprovokuodama pasipiktinimą visoje šalyje.