Popiežius pasirašė Vatikano teisės aktus dėl vaikų tvirkinimo prevencijos
Po­pie­žius Pra­nciš­kus penk­ta­die­nį pa­si­ra­šė Va­ti­ka­no dar­buo­to­jams ga­lio­sian­čius griež­tus tei­sės ak­tus dėl vai­kų tvir­ki­ni­mo pre­ven­ci­jos, Ro­mos Ka­ta­li­kų Baž­ny­čiai mė­gi­nant už­kirs­ti ke­lią ly­ti­niams nu­si­kal­ti­mams, ku­riais vi­sa­me pa­sau­ly­je kal­ti­na­mi dau­gy­bė dva­si­nin­kų.

Ši iniciatyva įpareigoja Vatikano pareigūnus ir darbuotojus, taip pat Romos kuriją – Bažnyčios centrinę administraciją – nedelsiant pranešti apie bet kokius vaikų ir pažeidžiamų asmenų išnaudojimo atvejus. To nepadarius, jiems grės baudos ar įkalinimo bausmės.

Pagal naujas taisykles, už išnaudojimą nuteisti asmenys turi būti „šalinami iš pareigų“. Tokiems nusikaltimams bus taikoma senatis – 20 metų nuo dienos, kai aukai sukanka 18 metų.

Pontifiko dekretą lydinčiame rašte teigiama, kad popiežiaus pareiga yra „šiltai priimti vaikus ir pažeidžiamus asmenis bei sukurti jiems saugią aplinką“.

Ankstesnės Bažnyčios gairės dėl kovos su tvirkinimu neapėmė Vatikano arba kurijos pareigūnų elgesio.

Naujieji teisės aktai taip pat numato Vatikano pareigūnams išsamesnius mokymus apie tvirkinimo prevenciją.

Taip pat bus įkurta nauja tarnyba, teiksianti aukoms ir jų artimiesiems medicininę, psichologinę ir socialinę pagalbą.

Bažnyčia šiuo metu ruošia atsaką į virtinę Europoje, Šiaurės Amerikoje, Lotynų Amerikoje ir Australijoje įsiplieskusių skandalų dėl įtariamo dvasininkų ir pasauliečių vykdyto išnaudojimo bei jo dangstymo.