JK parlamentarai pritarė pasiūlymui atidėti „Brexit“
Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės par­la­men­ta­rai tre­čia­die­nį vie­no bal­so pers­va­ra pri­ta­rė įsta­ty­mui, ku­ris įpa­rei­go­tų vy­riau­sy­bę siek­ti ati­dė­ti „Bre­xit“ vė­liau nei ba­lan­džio 12-oji, kad bū­tų iš­veng­ta iš­sto­ji­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos be su­si­ta­ri­mo sce­na­ri­jaus.

Britanijos Bendruomenių Rūmų įstatymų leidėjai tokiam pasiūlymui pritarė 313 balsų prieš 312. Ketvirtadienį šį pasiūlymą svarstys Lordų Rūmai.