JAV paskelbė sankcijas Venesuelai
JAV vi­cep­re­zi­den­tas Mi­ke'as Pen­ce'as penk­ta­die­nį pa­skel­bė sank­ci­jas, nu­kreip­tas prieš Ve­ne­sue­los vals­ty­bi­nės naf­tos įmo­nės 34 lai­vus, taip pat dviem įmo­nėms, pluk­dan­čioms naf­tą į Ku­bą, Va­šing­to­nui di­di­nant spau­di­mą pre­zi­den­to Ni­co­las Ma­du­ro vy­riau­sy­bei.

„Venesuelos nafta priklauso Venesuelos žmonėms“, – M. Pence'as pareiškė sakydamas kalbą Hjustone įsikūrusiame Rice'o universitete.

„Stebintys turėtų žinoti: visos galimybės yra ant stalo. Ir Nicolas Maduro verčiau tegul nemėgina bandyti Jungtinių Amerikos Valstijų ryžto, – pabrėžė jis. – Jungtinės Valstijos toliau darys visą diplomatinį ir ekonominį spaudimą, kad paskatintų taikų perėjimą prie demokratijos.“

JAV stengiasi nutraukti gilią ekonominę krizę išgyvenančios Venesuelos kairiosios vyriausybės pajamų srautus, nors N. Maduro tebesilaiko valdžioje ir yra remiamas Kinijos bei Rusijos.

Iždo departamentas nurodė paskelbęs Venesuelos valstybinei naftos įmonei PDVSA priklausančius 34 laivus blokuojamu turtu. Tai reiškia, kad Jungtinės Valstijos blokuos visus su jais susijusius sandorius.

Be to, naujausios sankcijos yra nukreiptos prieš tanklaivį „Despina Andrianna“, gabenantį naftą iš Venesuelos į Karakaso sąjungininkę Kubą, ir dvi su šiuo laivu susijusias laivybos bendroves, iš kurių viena įsikūrusi Graikijoje, o kita – Liberijoje.

Iždo sekretoriaus Steveno Mnuchino pareiškime Kuba, jau dešimtmečius esanti rakštis JAV pašonėje, kaltinama remianti N. Maduro.

„Jungtinės Valstijos lieka įsipareigojusios, kad Venesueloje būtų pereita prie demokratijos ir kad Kubos režimas būtų patrauktas atsakomybėn už tiesioginį dalyvavimą Venesuelos nuosmukyje“, – sakoma S. Mnuchino pranešime.

Pačios Jungtinės Valstijos taip pat buvo svarbi Venesuelos naftos rinka, o šie sandoriai buvo tvarkomi per PDVSA patronuojamąją įmonę Jungtinėse Valstijose „Citgo“, bet Vašingtonas privertė šią bendrovę pajamas nukreipti į blokuojamą sąskaitą.