Italų komunistų smogikas galiausiai išpažino savo nusikaltimus
Bu­vęs ko­mu­nis­tų te­ro­ris­tas Ce­sa­re Bat­tis­ti, Ita­li­jo­je nu­teis­tas ka­lė­ti iki gy­vos gal­vos dėl 8-e de­šimt­me­ty­je įvyk­dy­tų ke­tu­rių žmog­žu­dys­čių, pri­pa­ži­no sa­vo kal­tę, nors iki šiol vi­suo­met ją ne­ig­da­vo, pir­ma­die­nį in­for­ma­vo ita­lų ži­niask­lai­da.

64 metų C. Battisti prisipažino kaltu jam iškeltose „keturiose nužudymo bylose“, Milano prokurorą Alberto Nobili cituoja žiniasklaida.