Europos Parlamentas pritarė siūlymui uždrausti vienkartinius plastikinius gaminius
Eu­ro­pos Par­la­men­tas tre­čia­die­nį di­de­le bal­sų dau­gu­ma pri­ta­rė siū­ly­mui Eu­ro­pos Są­jun­go­je užd­raus­ti pa­sau­lio van­de­ny­nus ter­šian­čius vien­kar­ti­nio nau­do­ji­mo plas­ti­ki­nius ga­mi­nius, to­kius kaip šiau­de­liai, sta­lo įran­kiai ar au­sų krapš­tu­kai.

Dokumento tekstas buvo paruoštas ES valstybių atstovų derybose su ES pareigūnais ir netrukus turėtų virsti įstatymu. Draudimas turi įsigalioti nuo 2021 metų.

Už šį susitarimą balsavo 560 EP narių, 35 balsavo „prieš“ ir dar 28 susilaikė.