Europa rengiasi „kietajam“ „Brexit“ balandžio 12 d. – ką reikia žinoti
Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­ba su­si­ta­rė Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės iš­sto­ji­mo da­tą ati­dė­ti iki 2019 m. ge­gu­žės 22 d., jei­gu Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės Bend­ruo­me­nių Rū­mai ne vė­liau kaip ko­vo 29 d. pa­tvir­tins su­si­ta­ri­mą dėl iš­sto­ji­mo. Jei iki tos die­nos Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės Bend­ruo­me­nių Rū­mai su­si­ta­ri­mui dėl iš­sto­ji­mo ne­pri­tar­tų, Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos su­si­ta­ri­mu iš­sto­ji­mo da­ta bū­tų ati­dė­ta iki 2019 m. ba­lan­džio 12 d. Jei su­si­ta­ri­mas dėl iš­sto­ji­mo ne­bus ra­ti­fi­kuo­tas iki ko­vo 29 d. ga­li at­si­tik­ti, kad ba­lan­džio 12 d. JK iš­stos iš ES be su­si­ta­ri­mo.

Išstojusi be susitarimo, Jungtinė Karalystė taptų trečiąja šalimi be pereinamojo laikotarpio taisyklių. Nuo to momento Jungtinei Karalystei nebegaliotų jokie ES teisės aktai. Nebūtų jokio susitarime dėl išstojimo numatyto pereinamojo laikotarpio. Tai sukeltų didelių nepatogumų piliečiams ir įmonėms.

Jungtinės Karalystės santykius su ES reglamentuotų bendroji tarptautinė viešoji teisė, įskaitant Pasaulio prekybos organizacijos taisykles, skelbia Europos Komisija. ES turėtų savo pasienyje su Jungtine Karalyste iš karto taikyti savo taisykles ir tarifus, pvz., muitinės, sanitarijos ir fitosanitarijos standartų laikymosi patikras ir kontrolę ir atitikties ES normoms patikrinimus. Nors valstybių narių muitinės labai rengėsi, dėl šių patikrų sienos kirtimas galėtų gerokai užtrukti.

JK subjektai taip pat netektų teisės gauti ES dotacijas ir dalyvauti ES viešųjų pirkimų procedūrose esamomis sąlygomis. Be to, Jungtinės Karalystės piliečiai nebebūtų ES piliečiais. Keliaudami per sieną į ES, jie būtų papildomai tikrinami. Siekdamos užtikrinti, kad šios patikros vyktų kuo sklandžiau, valstybės narės daug nuveikė ir uostuose bei oro uostuose, tačiau judėjimas vis tiek gali sulėtėti.

Pateikiame naudingas nuorodas, kur galima rasti išsamią informaciją, kaip pasirengti JK išstojimo be susitarimo atvejui:

Valstybių narių nacionalinės svetainės, skirtos JK išstojimo be susitarimo atvejui

Kelionių, piliečių teisių, studijų ir vartotojų teisių informacijos suvestinės

Klausimai ir atsakymai apie „Erasmus“

Informacija Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems ES piliečiams

Teisės gyventi kiekvienoje iš 27 ES valstybių narių apžvalga

Rekomendacijos įmonėms, turinčioms prekybos ryšių su JK

Informacija apie žemės ūkį

Septyni faktai, kuriuos 27 ES valstybių narių įmonėms reikia žinoti, kad pasirengtų „Brexit’ui“

Europos Komisijos svetainė, skirta pasirengimui JK išstojimui