D. Tuskas: Strasbūro susitarimui dėl „Brexit“ gali būti pritarta
Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Do­nal­das Tus­kas tre­čia­die­nį sa­kė ne­įž­vel­gian­tis kliū­čių pa­tvir­tin­ti va­di­na­mą­jį Stras­bū­ro su­si­ta­ri­mą, su­si­ju­sį su Ai­ri­jos sie­nos sta­tu­su po Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės pa­si­trau­ki­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos.

„Kalbant apie pritarimą Strasbūro susitarimui, manau, kad tai įmanoma. Mano nuomone, dėl to nekils jokių problemų, jeigu tai padės Britanijai ratifikuoti („Brexit“) sutartį“, – per spaudos konferenciją Briuselyje sakė D. Tuskas.

Praeitą savatę Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris pranešė susitaręs su Britanijos premjere Theresa May dėl „teisiškai įpareigojančių“ Europos Sąjungos garantijų, susijusių su vadinamąją apsidraudžiamąja priemone (angl. backstop), turinčia užtikrinti, kad po „Brexit“ siena tarp Airijos Respublikos ir JK provincijos Šiaurės Airijos išliks atvira.

Pasak Th. May, šis Strasbūre sudarytas susitarimas reiškia, kad „Europos Sąjunga negalės taikyti apsidraudžiamosios priemonės neribotą laiką“, o jeigu ši sąlyga bus pažeista, Jungtinė Karalystė turės teisę vienašališkai nutraukti backstop.

Pasiūlymas dėl apsidraudžiamosios priemonės turi tapti garantija, kad tarp Airijos ir Šiaurės Airijos neatsiras fizinė sieną, taip pat užtikrinti Britanijos vidaus rinkos vientisumą.

Sausį Europos Komisija tvirtino, kad „ir Jungtinė Karalystė, ir Europos Sąjunga nenori, jog backstop įsigaliotų“. Briuselio nuomone, toks scenarijus būtų „abiem pusėms neoptimalus susitarimas dėl prekybos“.