D. Trumpas: JAV turėtų „visiškai pripažinti“ Izraelio suverenitetą Golano Aukštumose
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė, kad Va­šing­to­nas tu­rė­tų pri­pa­žin­ti Iz­rae­lio su­ve­re­ni­te­tą Go­la­no Aukš­tu­mo­se – te­ri­to­ri­jo­je, ku­ri bu­vo at­plėš­ta nuo Si­ri­jos ir anek­suo­ta, nors tarp­tau­ti­nė bend­ruo­me­nė šio žings­nio nie­ka­da ne­pri­pa­ži­no.

„Po 52 metų laikas Jungtinėms Valstijoms visiškai pripažinti Izraelio Suverenitetą Golano Aukštumose“, – sakoma D. Trumpo „Twitter“ žinutėje.

Prezidentas pridūrė, kad ši teritorija pasižymi „kritine strategine ir saugumo svarba Izraelio Valstybei ir Regiono Stabilumui!“