A. Lukašenka: Rusijos ir Baltarusijos aljansas turi būti grindžiamas lygiateisiškumu
Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tas Alek­sand­ras Lu­ka­šen­ka an­tra­die­nį pa­svei­ki­no Ru­si­jos ly­de­rį Vla­di­mi­rą Pu­ti­ną su va­di­na­mo­sios „są­jun­gi­nės vals­ty­bės“ įkū­ri­mo me­ti­nė­mis, pra­ne­šė bal­ta­ru­sių pre­zi­den­tū­ra.

„Sutartis dėl Sąjunginės valstybė įkūrimo vienija artimiausius partnerius ir gerus kaimynus posovietinėje erdvėje. Būtent čia slypi Baltarusijos ir Rusijos integracijos gyvybingumas ir didžiulis potencialas“, – sakoma sveikinime.

A. Lukašenka pabrėžė, kad atsižvelgiant į dabartinę padėtį pasaulyje abiem valstybėms būtų naudinga siekti glaudesnės integracijos, vadovaujantis lygiateisiškumo principu.

„Esu visiškai tikras, kad pasitikėjimas ir tarpusavio supratimas toliau liks pagrindiniais sąjungos kūrimo principais, leisiančiais iškelti dvišalius santykius į naują kokybės lygį, atitinkantį mūsų tautų interesus“, – pažymėjo Baltarusijos prezidentas.